Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Kolejna edycja Giełdy Pracy Drukuj Email
05.04.2018.

gieda_pracy
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy w Metropolii Bydgoszcz, Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze organizuje kolejną edycję Giełdy Pracy – Work Park, skierowaną do przedsiębiorców oraz osób poszukujących lub chcących zmienić pracę.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r., w godzinach 9.00-17.00, w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej 187. Wstęp jest bezpłatny.

Organizatorzy zapraszają wszystkie osoby poszukujące zatrudnienia oraz przedsiębiorców z regionu. Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania firmy w gronie innych pracodawców z regionu, a także szansa na nawiązanie bezpośredniego kontaktu
z potencjalnymi kandydatami do pracy.

Drugiej edycji Giełdy Work Park towarzyszyć będą Targi CV, przeznaczone przede wszystkim dla młodzieży ze szkół średnich kształcącej się w konkretnych zawodach
oraz kandydatów do szkół wyższych. Inicjatywa umożliwia pracodawcom
spotkanie
z  młodymi pracownikami, stawiającymi pierwsze, zawodowe kroki oraz wkraczającymi
na rynek pracy.

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa oraz wystawiania stoisk przez firmy oraz placówki oświatowe z regionu. Poniższy link zawiera informacje szczegółowe
na temat wydarzenia oraz druk formularza zgłoszeniowego:

http://www.metropoliabydgoszcz.pl/2018/03/gieda-pracy-w-bydgoszczy-dla-firm-i.html

 
Informacja ważna dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Drukuj Email
05.04.2018.

Informacja ważna dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina, iż do dnia 31 maja każdego roku rolnik lub domownik prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć w macierzystej jednostce organizacyjnej KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok ubiegły. Kwota podatku należnego za 2017 r. wynosi 3.300 zł.

Ze względu na to, iż termin 31 maja w bieżącym roku przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (tj. święto Bożego Ciała), to zgodnie z przepisem art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego upływa on następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Zatem ostateczny termin na złożenie zaświadczenia albo oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego z przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2017, przypada w piątek 1 czerwca 2018 r.

Jednocześnie Kasa przypomina, że w sytuacjach, gdy:

  • kwota należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przekroczyła roczną kwotę graniczną za 2017 r.
  • w terminie do 1 czerwca 2018 r. nie zostanie złożone w Kasie stosowne zaświadczenie lub oświadczenie, ubezpieczenie społeczne rolników ustanie z dniem, do którego osoba zainteresowana była zobowiązana złożyć powyższe zaświadczenie albo oświadczenie tj. 1 czerwca 2018 r.

Dodatkowo Kasa pragnie poinformować, że termin na złożenie wyżej wymienionego zaświadczenia lub oświadczenia, może zostać przywrócony wyłącznie na wniosek zainteresowanego rolnika lub domownika, jeżeli udowodni on, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych (art. 5a ust. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 
Konkurs "Nie pal człowieku w XXI wieku" Drukuj Email
29.03.2018.
2018-03-29_plakat_nie_pal
Regulamin konkursu do pobrania: TUTAJ
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin Drukuj Email
29.03.2018.

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Żnin

Burmistrz Żnina ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej hali widowiskowo-sportowej, położonej w Żninie przy ul. Fabrycznej, zapisanej w księdze wieczystej nr KW BY1Z/00013956/8, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1/22, o pow. 3279 m2

Cena wywoławcza brutto wynosi 320.000,00 zł (VAT - zwolniony), wadium 40.000,00 zł

Opis nieruchomości:

Działka nr 1/22, położona jest w północno - zachodniej części miasta Żnina, po południowej stronie ul. Fabrycznej. Dojazd do ul. Fabrycznej bezpośrednio z ul. Mickiewicza, która stanowi główna drogę dojazdową do Żnina z Bydgoszczy i jest jednocześnie fragmentem drogi krajowej nr 5 (E261). Wzdłuż ul. Fabrycznej znajdują się tereny uprawiane rolniczo oraz na wysokości nieruchomości wycenianej tereny o funkcji przemysłowo – usługowej.

Działka ma kształt regularny zbliżony do prostokąta, o stosunku boków 1:2 i jest usytuowana na terenie płaskim. Działka zabudowana jest budynkiem hali widowiskowo – sportowej, usytuowanym w zachodniej części działki, którego południowa ściana posadowiona jest w granicy z działką nr 1/54. Ponadto w granicy z działką 1/54 znajduje się ogrodzenie. Dostęp do działki nr 1/22 z ulicy Fabrycznej przez działkę nr 1/54 (jezdnia asfaltowa), od wschodniej strony działki 1/22, na zasadzie służebności gruntowej.

Budynek hali wybudowany został w 1986 r. Hala jest jednokondygnacyjna z antresolą nad częścią zaplecza magazynowego hali z widokiem na salę gimnastyczną. Budynek jest wolnostojący o nieregularnym kształcie zabudowy i zróżnicowanej wysokości (część sali sportowej jest wyższa od przyległej do podłużnej ściany części socjalnej budynku, obydwie części tworzą funkcjonalną całość). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 1600 m2.

Przeznaczenie terenu:

Przedmiotowa działka położona jest na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin, uchwalonym przez Radę Miejską w Żninie uchwałą nr XLVI/401/2010, z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą nr VII/34/2011, z dnia 30 marca 2011 r. przedmiotowa działka położona jest w strefie II i stanowi tereny oznaczone symbolem PU – tereny zabudowy przemysłowej, magazynowej i składowej oraz usługowej.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą KW BY1Z/00013956/8 obciążona jest służebnością gruntową na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 576/4, polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 576/2 pasem o szerokości czterech metrów, położonym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 576/2, przy granicy z działką nr 576/4. Służebność ta nie dotyczy przedmiotowej działki.

Nieruchomość wolna jest od hipotek.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) upłynął w dniu 28.02.2017 r.

Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomość odbył się w dniu 11 maja 2017 r., drugi w dniu 10 sierpnia 2017 r., a trzeci w dniu 18 stycznia 2018 r.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r. o godz. 1000, w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru,

  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Wpłaty wadium w pieniądzu, należy dokonać na konto Gminy Żnin w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” w Żninie Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002,

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 7 maja 2018 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Żnin.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 18), tel. 52 303-13-01 w. 123 lub 160 w godzinach pracy Urzędu.

Żnin, dnia 22 marca 2017 r.

Burmistrz Żnina

Robert Luchowski

 
Spotkanie w dniu 28.03.2018 r. na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Żninie Drukuj Email
29.03.2018.

Film ze spotkania w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w dniu 28.03.2018 r. znajdziecie: tutaj

 

wstep

 

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 51 - 55 z 1011