Poczóntek arrow Pytania i odpowiedzi
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Search This FAQ

There are 5 entries in the FAQ.
Pages: 1

Questions:
Co mam zrobić z azbestem znajdującym się na mojej posesji? Jakiej pomocy ze strony gminy mogę oczekiwać w przypadku zmiany pokrycia dachowego z eternitu na inny materiał?
Co zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym lub elektronicznym?
Co czeka właściciela nieruchomości, gdy nie wywiąże się ze swoich obowiązków utrzymania czystości i porządku na posesji?
Jak legalnie pozbyć się różnego rodzaju odpadów oraz nieczystości ciekłych?
Czy konieczne jest zawarcie umowy na wywóz odpadów z posesji? Czy mogę sam wywieźć śmieci na składowisko do Wawrzynek?

Questions and Answers
Co mam zrobić z azbestem znajdującym się na mojej posesji? Jakiej pomocy ze strony gminy mogę oczekiwać w przypadku zmiany pokrycia dachowego z eternitu na inny materiał?
Właściciel nieruchomości, mający na swojej posesji jakikolwiek materiał zawierający azbest – głównie płyty eternitowe jako pokrycie dachowe musi dokonać inwentaryzacji wyrobów oraz ocenić jego stan techniczny. Bez takiej oceny nie jest możliwa pomoc gminy. Co roku, w terminie do 31 stycznia należy Burmistrzowi przekazywać zaktualizowane dane, zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). Link do BIP – ogłoszenia ekologiczne – AZBEST.
Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości. Bank Ochrony Środowiska oferuje kredyty ekologiczne na usuwanie wyrobów azbestowych – www.bosbank.pl, infolinia: 0 800 120 242.
Co zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym lub elektronicznym?
Obowiązujące prawo zabrania wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego, czy elektronicznego do pojemników, w których gromadzone są zwykle odpady komunalne. Dotyczy to takich urządzeń jak np.: pralki, lodówki, chłodziarki, odbiorniki telewizyjne i radiowe, komputery, drukarki, grzejniki, odkurzacze, żelazka, suszarki, wiertarki, a także innych, których funkcjonowanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego.
Zatem można taki odpad oddać sprzedawcy w sklepie przy zakupie nowego urządzenia tego samego rodzaju, albo też przekazać firmie wywożącej odpady z nieruchomości. Istnieje także możliwość oddania takiego sprzętu w czasie trwania jednorazowych akcji, które dwa razy w roku organizuje Urząd Miejski powiadamiając wcześniej mieszkańców o czasie i miejscu jej przebiegu.
Co czeka właściciela nieruchomości, gdy nie wywiąże się ze swoich obowiązków utrzymania czystości i porządku na posesji?
Straż Miejska lub inna upoważniona przez Burmistrza osoba ma prawo sprawdzić czy właściciel nieruchomości posiada aktualną umowę z firmą wywozową i opłacone rachunki za usługę. W przypadku braku takiej umowy i rachunków powstaje podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa się odpadów w sposób nieprawidłowy, inny niż jest to określone w ustawie i regulaminie gminnym. Wobec takich właścicieli zostaje wszczęte postępowanie administracyjne, które skutkować będzie decyzją zobowiązującą do uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych według górnych stawek określonych przez Radę Miejską. Niestety grozi też takim właścicielom kara grzywny lub inna zgodnie z przepisami Kodeksu Wykroczeń.
Jak legalnie pozbyć się różnego rodzaju odpadów oraz nieczystości ciekłych?
Szczegóły związane ze sposobem zbierania odpadów komunalnych oraz gromadzeniem nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych powstających na terenie nieruchomości określony jest w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin”. Link do BIP – załącznik do uchwały Nr XXXIV/354/2006 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2006r. Jest to akt prawa miejscowego uchwalony przez Radę Miejską. Prawidłowo zebrane odpady komunalne i nieczystości ciekłe, należy przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym zezwolenie na odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Odbiór odpadów komunalnych jest płatny, a cena uwarunkowana jest od ilości pojemników i częstotliwości ich opróżniania. Segregacja odpadów jest także obowiązkowa, a wydzielone opakowania ze szkła, papieru lub plastiku można wrzucać do specjalnych pojemników na poszczególny rodzaj odpadów. Zatem prowadząc prawidłową selektywną zbiórkę odpadów, które powstają w każdym domu, zmniejszamy ilość i częstotliwość wywożonych odpadów z naszej nieruchomości na składowisko, jednak minimalna częstotliwość musi być jeden raz w miesiącu.
Czy konieczne jest zawarcie umowy na wywóz odpadów z posesji? Czy mogę sam wywieźć śmieci na składowisko do Wawrzynek?
Jedyną legalną drogą pozbycia się odpadów komunalnych jest forma umowy korzystania z usług uprawnionego przedsiębiorcy poprzez jej okazanie wraz z dowodami płacenia za te usługi. Zatem zawarcie umowy na odbieranie odpadów z posesji jest obowiązkowe. Na teren Składowiska Odpadów Komunalnych w Wawrzynkach wjeżdżać mogą jedynie pojazdy firm mających zezwolenie Burmistrza Żnina.

SimpleFAQ V2.50
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej