Start arrow Pytania i odpowiedzi
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu

Urząd Stanu Cywilnego

Przeszukaj to FAQ

W tym dziale znajduje się 15 pytań.
Strony: 1 2 ť

Pytania:
Nasi rodzice będą w tym roku obchodzili 50-lecia małżeństwa. Czy można liczyć, że zostaną w jakiś sposób wyróżnieni z tej okazji?
Gdy chciałem złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego okazało się, że istnieje rozbieżność w moich danych. W akcie małżeństwa moje nazwisko jest zapisane inaczej niż w akcie urodzenia. Czy możliwe jest sprostowanie aktu małżeństwa?
Urodziłam się w Grecji, ale od kilku lat mieszkam na stałe w Polsce. Załatwiając sprawy w polskich instytucjach muszę przedstawiać odpisy aktu urodzenia. Czy mogę wnioskować do polskiego USC o umiejscowienie swojego aktu urodzenia,sporządzonego w Atenach?
Nasza córka urodziła się w Londynie. Zgłosiliśmy urodzenie do tamtejszego USC. Czy to możliwe aby jej urodzenie było zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego? Jakie dokumenty musimy złożyć i ile kosztuje załatwienie tej sprawy?
Niedługo urodzi się nasza córka. Zastanawiamy się jak jej dać na imię? Czy wybrane przez nas imię musi pochodzić z jakiegoś katalogu czy księgi imion, z kalendarza? Czy sugerować się przy wyborze imienia dla dziecka?
Potrzebuję odpis aktu urodzenia mojej córki? Jak mogę to załatwić, jak długo to trwa? Ile kosztuje odpis?
Moja córka nosi jedno imię, a wszystkie dziewczynki w przedszkolu mają dwa imiona. Czy możliwa jest zmiana jej imion z Katarzyna na Katarzyna Karolina? Tak aby córka miała dwa imiona?
Uważam, że moje nazwisko brzmi obraźliwie, nie podoba mi się i chciałbym je zmienić. Czy to możliwe? Czy to prawda, że w Urzędzie Stanu Cywilnego mogę zmienić nazwisko na inne, dowolnie przez siebie wybrane?
Rozwiodłam się dwa miesiące temu. Z różnych względów chciałabym wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem. Jak mogę to uczynić? Czy wiąże się z tym jakaś opłata?
Nasze przyjęcie weselne odbędzie się w pięknym Ośrodku pod Żninem. Z uwagi na otoczenie i chęć zapewnienia uroczystej atmosfery, chcielibyśmy aby kierownik USC udzielił nam ślubu właśnie w tym Ośrodku. Bardzo nam na tym zależy. Czy to możliwe?

Pytania i odpowiedzi
Nasi rodzice będą w tym roku obchodzili 50-lecia małżeństwa. Czy można liczyć, że zostaną w jakiś sposób wyróżnieni z tej okazji?
Oczywiście, dla par małżeńskich, które przeżyły ze sobą 50 lat organizujemy w Urzędzie Stanu Cywilnego specjalną uroczystość jubileuszową. Wcześniej jednak, za pośrednictwem wojewody, wnioskujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie dla pary obchodzącej złote gody. Aby uruchomić ten proces zapraszamy Państwa do USC z dowodami osobistymi rodziców. Oczywiście rodzice lub jedno z nich mogą też sami przyjść do nas w tej sprawie. Jeśli chcielibyście Państwo aby uroczystość odbyła się w dniu zbliżonym do faktycznej rocznicy ślubu, wówczas musicie Państwo odwiedzić nas kilka miesięcy wcześniej. Wniosek o nadanie medalu przesyłany jest natychmiast, ale procedura jego przyznania przez Prezydenta RP może wydłużyć się na nawet do kilku miesięcy. Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość.
Gdy chciałem złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego okazało się, że istnieje rozbieżność w moich danych. W akcie małżeństwa moje nazwisko jest zapisane inaczej niż w akcie urodzenia. Czy możliwe jest sprostowanie aktu małżeństwa?
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może sprostować tylko oczywisty błąd pisarski. Jeśli okaże się, że podczas sporządzania aktu małżeństwa błędnie wpisano Panu nazwisko -  inaczej niż to było np. w odpisie aktu urodzenia, który przedstawił Pan do zawarcia związku małżeńskiego, wówczas potraktujemy to jako oczywisty błąd pisarski i dokonamy sprostowania z urzędu. Wówczas nie poniesie Pan kosztów. Jeśli jednak okaże się, że istnieje błąd w Pana akcie małżeństwa, ale nie zawinił w tej sprawie urzędnik stanu cywilnego sporządzający akt małżeństwa, wówczas sprostowanie zostanie dokonane na Pana wniosek i koszt (za decyzję – 39 zł, płatne w kasie Urzędu Miejskiego w Żninie). Do wniosku o sprostowanie będzie Pan musiał dołączyć odpis zupełny swojego aktu urodzenia. Zdarza się, że dane w akcie małżeństwa są identyczne z danymi w akcie urodzenia, a mimo to osoba zainteresowana twierdzi, że akty zawierają błędy. Wówczas organem uprawnionym do sprostowania aktu będzie sąd rejonowy, właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Urodziłam się w Grecji, ale od kilku lat mieszkam na stałe w Polsce. Załatwiając sprawy w polskich instytucjach muszę przedstawiać odpisy aktu urodzenia. Czy mogę wnioskować do polskiego USC o umiejscowienie swojego aktu urodzenia,sporządzonego w Atenach?
Jeśli posiada Pani kartę stałego pobytu w Polsce i jest Pani zameldowana na pobyt stały w Gminie Żnin, wówczas może Pani zwrócić się do nas z wnioskiem o umiejscowienie własnego aktu urodzenia w polskich księgach, nawet pomimo braku obywatelstwa polskiego. Do wniosku o umiejscowienie powinna Pani dołączyć oryginał odpisu zupełnego swojego aktu urodzenia sporządzonego w Atenach, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Opłaty skarbowe: 50 zł za decyzję administracyjną (płatne w kasie Urzędu Miejskiego). Wpisania aktu stanu cywilnego w polskie księgi stanu cywilnego można dokonać tylko 1 raz w jednym USC w Polsce.
Nasza córka urodziła się w Londynie. Zgłosiliśmy urodzenie do tamtejszego USC. Czy to możliwe aby jej urodzenie było zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego? Jakie dokumenty musimy złożyć i ile kosztuje załatwienie tej sprawy?
Oczywiście, jest to możliwe. Jeśli jesteście Państwo zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Żnin. Jedno z rodziców lub najbliżsi krewni, mogą złożyć wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia córki w USC w Żninie. Do wniosku o wpisanie aktu powinniście Państwo dołączyć oryginał odpisu zupełnego zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez konsula polskiego lub tłumacza przysięgłego. Wniosek możecie Państwo złożyć osobiście lub za pośrednictwem konsula. Opłaty skarbowe: 50 zł za decyzję administracyjną. Często w zagranicznych aktach stanu cywilnego brakuje niektórych danych, np. dat i miejsc urodzeń rodziców dziecka. Tak akt, z niepełnymi danymi, nie będzie miał pełnej mocy dowodowej i należy go uzupełnić. Uzupełnienia dokonuje się na wniosek osób zainteresowanych, na podstawie aktów stanu cywilnego. Wówczas wydawana jest decyzja administracyjna. Opłata: 39 zł za decyzję administracyjną, płatne w kasie Urzędu Miejskiego. Wpisania aktu stanu cywilnego w polskie księgi stanu cywilnego można dokonać tylko 1 raz w jednym USC w Polsce.
Niedługo urodzi się nasza córka. Zastanawiamy się jak jej dać na imię? Czy wybrane przez nas imię musi pochodzić z jakiegoś katalogu czy księgi imion, z kalendarza? Czy sugerować się przy wyborze imienia dla dziecka?
Możliwość wyboru imienia dla dziecka stanowi jeden z atrybutów władzy rodzicielskiej i rodzice mogą wybrać dla dziecka dowolne imię. Kierownik USC może odmówić przyjęcia więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia, które nie będzie pozwalało odróżnić płci dziecka. Rodzice powinni jednak poważnie przemyśleć wybór imienia dla dziecka i wziąć pod uwagę, że imię niesie za sobą pewien ładunek, pewne znaczenie. Nadając więc dziecku imię rodzice nie powinni ulegać chwilowej modzie czy fanaberii, lecz powinni wziąć pod uwagę to jak dziecko będzie odbierane w środowisku ze swoimi imieniem, czy nie będzie się go wstydziło w przyszłości. Często zestawienie egzotycznych imion z nazwiskami, zwłaszcza jeśli nazwisko ma pochodzenie odrzeczownikowe lub odprzymiotnikowe daje – nie chcąc nikogo urazić – wprost dziwaczne brzmienie.
Potrzebuję odpis aktu urodzenia mojej córki? Jak mogę to załatwić, jak długo to trwa? Ile kosztuje odpis?
Jeśli córka urodziła się w Gminie Żnin wówczas może nas Pani odwiedzić osobiście. Formalności potrwają od kilku do kilkunastu minut, w zależności od liczby klientów w danym momencie. Aby go otrzymać potrzebny będzie dowód osobisty. Z wydawaniem odpisów wiąże się konieczność wniesienia opłaty skarbowej. Odpis skrócony kosztuje 22 zł, zupełny – 33 zł. Dodatkowo należy złożyć podanie - wniosek o wydanie dokumentu. Opłat dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego lub przesyła na konto bankowe w banku Millenium: 31 1160 2202 0000 0000 3034 6987. Urzędnik zapyta Panią jednak, do jakiego celu potrzebuje Pani odpis. W niektórych przypadkach wydawane odpisy nie podlegają opłacie skarbowej.
Moja córka nosi jedno imię, a wszystkie dziewczynki w przedszkolu mają dwa imiona. Czy możliwa jest zmiana jej imion z Katarzyna na Katarzyna Karolina? Tak aby córka miała dwa imiona?
Zmiana imion, podobnie jak zmiana nazwisk jest możliwa, jeśli zachodzą ważne względy. W przedstawionej przez Panią argumentacji trudno jednak doszukać się ważnych względów, bo z całą stanowczością nie stanowi ich sama chęć upiększenia imienia lub imion. Oczywiście może Pani złożyć stosowny wniosek o zmianę imion córki, jednak - przy tej argumentacji - proszę spodziewać się decyzji odmownej.
Uważam, że moje nazwisko brzmi obraźliwie, nie podoba mi się i chciałbym je zmienić. Czy to możliwe? Czy to prawda, że w Urzędzie Stanu Cywilnego mogę zmienić nazwisko na inne, dowolnie przez siebie wybrane?
Zmiana nazwiska (lub imienia) może zostać dokonana, jeśli zachodzą ku temu ważne względy, w szczególności gdy wnioskodawca nosi nazwisko (lub imię) ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, o brzmieniu niepolskim, jeśli nazwisko ma formę imienia lub gdy wnioskodawca pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione – na przykład jeśli minęły trzy miesiące od rozwodu, a w tym czasie osoba nie złożyła przed kierownikiem USC oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem. Zapraszamy Pana do złożenia wniosku w USC. Sytuacja Pańskiego nazwiska zostanie indywidualnie rozważona. Zaznaczę jednak, że kierownik USC nie wyrazi zgody na zmianę nazwiska, jeśli wnioskodawca będzie się ubiegał o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest pod tym nazwiskiem powszechnie znany. W każdym innym przypadku można wybrać sobie, jako „nowe”, każde inne nazwisko. Nie ma obowiązku przestawiania czy ujmowania liter w obecnie noszonym nazwisku czy też przybierania nazwiska osoby z bliskiej rodziny, choć najczęściej osoby zmieniające nazwiska wybierają właśnie nazwiska po rodzicach, dziadkach itd., tak aby kontynuować linię rodzinną. Podsumowując – jeśli zaistnieją w ogóle przesłanki, do tego aby dokonać zmiany Pańskiego nazwiska, wówczas możliwa będzie zmiana np. z Kowalski na Nowak, jeśli będzie Pan chciał nosić akurat takie nazwisko.
Rozwiodłam się dwa miesiące temu. Z różnych względów chciałabym wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem. Jak mogę to uczynić? Czy wiąże się z tym jakaś opłata?
Jeśli nie minęły trzy miesiące od daty uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego, może Pani w każdym USC w kraju, bądź przed polskim konsulem za granicą złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem. Powinna Pani mieć ze sobą dowód osobisty oraz odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego wyroku rozwodowego, jeśli małżeństwo nie było zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Żninie. Sprawę załatwiamy niezwłocznie, od ręki. Opłata skarbowa wynosi 11 zł, płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Żninie (parter, pokój nr 19).
Nasze przyjęcie weselne odbędzie się w pięknym Ośrodku pod Żninem. Z uwagi na otoczenie i chęć zapewnienia uroczystej atmosfery, chcielibyśmy aby kierownik USC udzielił nam ślubu właśnie w tym Ośrodku. Bardzo nam na tym zależy. Czy to możliwe?
Niestety, ślub może się odbyć poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego tylko z ważnych powodów. Jeśli jeden z przyszłych małżonków jest chory i jego stan zdrowia nie pozwala na dotarcie do USC, wówczas możliwe jest udzielenie ślubu poza urzędem, w domu lub w szpitalu. W innych przypadkach zapraszamy do sali ślubów naszego USC.

SimpleFAQ V2.50
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej