Start arrow Pytania i odpowiedzi
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu

Kultura, Kultura Fizyczna...

Przeszukaj to FAQ

W tym dziale znajduje się 11 pytań.
Strony: 1 2 ť

Pytania:
Czy Ochotnicza Straż Pożarna, Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT), Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Łowiecki mogą otrzymać dotację na realizację zadań publicznych?
Czy Uczniowski Klub Sportowy działający na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej z 96r.,który uzyskał osobowość prawną w wyniku wpisu do ewidencji ,może otrzymać z Gminy dotację na realizację zadań publicznych?
Zamierzam  urządzić pole biwakowe. Jakie muszę spełnić wymagania co do wyposażenia pola biwakowego?
Jestem ubezpieczony, czy mam prawo wyboru lekarza, lekarza dentysty  i szpitala?
Zamierzam zorganizować bieg sportowców ulicami Żnina: Plac Wolności, Sądowa, 700-lecia, jakich muszę dopełnić formalności?
Ile wynosi opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie imprezy masowej?
Ile czasu mam na uzyskanie opinii stanowiących załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia przez Burmistrza na przeprowadzenie imprezy masowej?
Jakie załączniki muszą być dołączone do  wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej?
W jakim terminie organizator imprezy masowej winien wystąpić do Burmistrza Żnina z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej?
Jaką imprezę określa się mianem „imprezy masowej”?

Pytania i odpowiedzi
Czy Ochotnicza Straż Pożarna, Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT), Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Łowiecki mogą otrzymać dotację na realizację zadań publicznych?
Tak, są to szczególne stowarzyszenia do których stosuje się odpowiednio przepisy szczególne (odpowiednio: ustawa z dnia 21 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, ustawa z dnia 16 listopada 1964r. o Polskim Czerwonym Krzyżu wraz ze statutem ustalonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1996r., ustawa z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie, a ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach) stosuje się jedynie w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach.
Czy Uczniowski Klub Sportowy działający na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej z 96r.,który uzyskał osobowość prawną w wyniku wpisu do ewidencji ,może otrzymać z Gminy dotację na realizację zadań publicznych?
Tak, gdyż zgodnie z art. 6.1 ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) - Podstawową jednostką organizacyjną realizującą cele i zadania w zakresie kultury fizycznej jest klub sportowy.  Kolejny – art.7 stanowi, że „Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy”, działający na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.z 2001r. Nr 79, poz. 855), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.
Zamierzam  urządzić pole biwakowe. Jakie muszę spełnić wymagania co do wyposażenia pola biwakowego?
Zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 3 do Rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169 – tekst jednolity) „WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGÓW (CAMPINGÓW) I PÓL BIWAKOWYCH" dla pola biwakowego wymagane jest:
- ogrodzenie terenu (może być prowizoryczne),
- pojemniki na śmieci 9 (obowiązkowo),
- umywalnie osobne dla kobiet i mężczyzn (dopuszcza się umywalnie zbiorowe typu rynnowego nie zadaszone),
- ustępy osobne dla kobiet i mężczyzn (na terenach skanalizowanych ustępy spłukiwane wodą bieżącą, na terenach nie skanalizowanych – biotoalety)
- punkty poboru wody do picia na terenie obozowiska (obowiązkowo).
Jestem ubezpieczony, czy mam prawo wyboru lekarza, lekarza dentysty  i szpitala?
Tak, zgodnie z art. 29, 30. 31) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135 z późn .zm.) pacjent ma prawo wyboru lekarza, lekarza specjalisty i szpitala spośród  tych, które mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).
Zamierzam zorganizować bieg sportowców ulicami Żnina: Plac Wolności, Sądowa, 700-lecia, jakich muszę dopełnić formalności?
Zgodnie z  art.10 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz.908 z późn. zm.) Starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.nJest to wykorzystanie dróg w sposób szczególny.
W myśl art.65 cyt. wyżej ustawy zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.
Art. 65a ustawy Prawo o ruchu drogowym stwierdza, że 1. „Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy.
2. „Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić:
1) spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
2) wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną;
3) pomoc medyczną i przedmedyczną, dostosowaną do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne;
4) drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji:
5) warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
6) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych;
7) w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy;
8) środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia  imprezy, a w szczególności:
a)znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
b) liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy.
3.Organizator imprezy jest obowiązany :
1) uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza;
2) współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową:
a) uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy,
b) stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy,
c) dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy;
3) sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa  i porządku
     publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący:
           a)listę osób wchodzących  w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
           b)pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
           c)rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt. 8, oraz miejsce ich rozlokowania,
           d)rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410),
           e) sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
           f) oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
           g) rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
           h) organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,
i) sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z
    przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania;
4) opracować regulamin oraz program imprezy;
5) ustalić z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów  będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową terminy wspólnych spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy;
6) zapewnić realizację planu, o którym mowa w pkt 3;
7) uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego;
8) powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym;
9) na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją;
10) udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie Policji lub innych podmiotów wymienionych w pkt 1,2,7 i 8 , a także wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
11) przekazywać do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.
4.Bezpieczeństwo i porządek podczas imprez zapewnia Policja, z tym, że jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio we współdziałaniu  ze Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową lub z wojskowymi organami porządkowymi :
     1) w czasie przygotowywania imprezy – opracowując własny plan zabezpieczenia
        imprezy;
     2) w czasie trwania imprezy:
       a) wystawiając posterunki kierowania ruchem i blokady ruchu,
       b) pilotując, w razie potrzeby, przejazd lub przejście uczestników imprezy,
       c) organizując objazdy wynikające z przeprowadzonej imprezy na drodze.
Następnie, na pisemny wniosek organizatora  imprezy złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia zgodnie z art. 65b. przedmiotowej ustawy organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, wydaje w drodze decyzji administracyjnej zezwolenie. Kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami organizator imprezy przesyła do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1)imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
2)rodzaj i nazwę imprezy;
3)informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
4)informację o przewidywanej liczbie uczestników imprez;
5)wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
6)podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
Do wniosku należy dołączyć :
1)szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2)wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
3)program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i  kilometrach program przejazdu lub przejścia  uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
4)plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3;
5)zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
6) pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.
Ile wynosi opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie imprezy masowej?
82 zł  - zgodnie z pkt.44.2 części 1.III. WYKAZU PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2006r. Nr 225 poz. 1635) zezwolenie na organizację imprezy masowej (decyzja) podlega opłacie w wysokości 82,00 zł.
Ile czasu mam na uzyskanie opinii stanowiących załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia przez Burmistrza na przeprowadzenie imprezy masowej?
Organizator imprezy masowej, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem do Burmistrza o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zwraca się do komendantów Policji i Państwowej Straży Pożarnej, kierownika Pogotowia Ratunkowego i  Państwowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii.
Jakie załączniki muszą być dołączone do  wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej?
Lista załączników  jest   długa -  Rodzaj załączników określa art.7 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych:
1) opinie Komendanta Powiatowej Policji w Żninie, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, Kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (np. Szpitalny Oddział Ratunkowy), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach;
2) opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie,
3) graficzny, wraz z opisem, plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający :
    a)oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
 b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
4) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
5) program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej;
6) informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz o informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej: w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik – co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku, przeliczniki te wynoszą odpowiednio15 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób, przy czym wszyscy porządkowi muszą legitymować się ważną licencją pracownika ochrony;
7) wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa)
8) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy;
9) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
10) polisę ubezpieczeniową, o której mowa w art. 20,
11 )w przypadku organizacji masowej imprezy sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w hali sportowej  także : informacje o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w niej udział.
W jakim terminie organizator imprezy masowej winien wystąpić do Burmistrza Żnina z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej?
Nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy (art. 6 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).
Jaką imprezę określa się mianem „imprezy masowej”?

Kryteria imprezy masowej zawiera art.3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005r Nr 108, poz.909 – tekst jednolity):
„Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) imprezie masowej – należy przez to rozumieć imprezę sportową. artystyczną lub rozrywkową, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie nie będącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy wynosi – nie mniej niż 1.000. a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy – nie mniej niż 300;
Art.3a. cyt. wyżej ustawy : „Nie są imprezami masowymi, w rozumieniu niniejszej ustawy, imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne."


SimpleFAQ V2.50
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej