Start arrow Pytania i odpowiedzi
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu

Punkt Porad Prawnych

Search This FAQ

There are 5 entries in the FAQ.
Pages: 1

Questions:
Świadczenia rodzinne?
Czy można rozwiązać umowę z dnia na dzień?
Czy do podwyższenia wynagrodzenia konieczna jest zgoda pracownika?
Jak przekazać majątek dzieciom?
Czy zawsze trzeba płacić notariuszowi?

Questions and Answers
Świadczenia rodzinne?
Otrzymałam decyzję odmowną w zakresie wnioskowanego zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie uwzględnił przy opracowywaniu decyzji, że od 3 miesięcy pozostaję bez pracy (utrata dochodu), pomimo złożenia w tym zakresie stosownych wyjaśnień. Mój dochód został przeliczony na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2007. 

W takim przypadku przysługuje Pani prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Organu który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia. 
Jako podstaw odwołania należy podać naruszenie następujących przepisów prawa : 
- art. 3 ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych (utrata dochodu) 
- art. 77 Kodeksu postępowania administracyjnego (obowiązek wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego) 
- art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego (obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania… Organy czuwają nad tym, żeby strony nie poniosły z powodu nieznajomości prawa)

W mojej ocenie decyzja taka winna zostać uchylona jako niezgodna z prawem oraz przekazana do ponownego rozpoznania. 

Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Opracował Radca Prawny Andrzej Dyks

Czy można rozwiązać umowę z dnia na dzień?
Byłem nieobecny w pracy przez 4 dni, a piątego dnia przedstawiłem za pośrednictwem małżonki zwolnienie lekarskie, które jednak nie obejmowało czterech pierwszych dni absencji. Zaznaczyłem je jako nieusprawiedliwione. Czy w takiej sytuacji pracodawca może zwolnić mnie dyscyplinarnie. Jeśli tak, to czy pismo informujące o rozwiązaniu mowy o pracę wolno wysłać pocztą w czasie, gdy przebywam na zwolnieniu lekarskim. 

Pismo informujące o rozwiązaniu z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy podwładnego można doręczyć pocztą. Według art. 41 kodeksu pracy szef nie ma prawa wręczyć wypowiedzenia w trakcie urlopu pracownika. Dotyczy to jednak tylko rozstania za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z winy zatrudnionego (dyscyplinarne) może więc nastąpić w każdym czasie, także podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. w trakcie urlopu.
Zgodnie natomiast z art. 52 § 1 kodeksu pracy dyscyplinarkę dajemy z winy pracownika m.in. w razie ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków służbowych. Kodeks nie zawiera już katalogu zdarzeń, które stanowią ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W świetle orzecznictwa naruszenie musi być spowodowane świadomie; w sposób zawiniony przez podwładnego i stanowić zagrożenie interesów pracodawcy. Pod tymi warunkami nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracownik powinien uprzedzić szefa o przyczynie i przewidywanej absencji, jeżeli powód tej nieobecności jest z góry wiadomy lub możliwy do przewidzenia. 

W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy podwładny ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności. Niedotrzymanie tego terminu może usprawiedliwić szczególnymi okolicznościami, np. obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. W razie sporu przed sądem pracy pracodawca powinien udowodnić, że nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika naraziła go na straty. Istotną okolicznością jest także wina pracownika. Zwolnienie dyscyplinarne mogłoby zostać bowiem uznane za zbyt surową sankcję. Jest to możliwe np. w sytuacji, gdyby pracownik wykazał, że nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy wynikła z obłożnej choroby uniemożliwiającej wcześniejsze powiadomienie oraz uzyskanie zaświadczenia lekarskiego.

Opracował Radca Prawny Andrzej Dyks

Czy do podwyższenia wynagrodzenia konieczna jest zgoda pracownika?
Czy w takiej sytuacji niezbędne jest formalne wypowiedzenie zmieniające, czy wystarczy aneks do umowy informujący o podniesieniu pensji. 

Podwyższenie wynagrodzenia wymaga zgody pracownika, choć w takim wypadku nie musi być ona wyraźna. Wystarczy, że się nie sprzeciwi. Nie jest konieczne dokonanie formalnego wypowiedzenia dotychczasowych warunków zatrudnienia.
Według art. 29 KP wynagrodzenie za pracę to istotny składnik umowy o pracę, a jego zmiana wymaga albo dokonania przez szefa wypowiedzenia zmieniającego, albo zgodnej woli obu stron. Zmiana warunków pracy i płacy polegająca na pogorszeniu sytuacji pracownika niewątpliwie będzie wymagała wypowiedzenia zmieniającego w trybie art. 42 KP. Przy zmianie na korzyść nie jest to już tak oczywiste. Na ogół wypowiedzenie zmieniające wydaje się zbędne, choć niewykluczone, że zatrudniony z różnych przyczyn, np. podatkowych czy ambicjonalnych, odmówi przyjęcia podwyżki.

Sąd Najwyższy w wyroku z 21 października 2003 r. (I PK 512/02) stwierdził, że zmiana warunków wynagradzania na korzyść pracownika, polegająca na przyznaniu mu wyższego wynagrodzenia, wymaga dla swej skuteczności jego wyraźnej lub dorozumianej zgody. Jeśli podwładny choćby milcząco wyrazi zgodę na podwyżkę, należy przyjąć, że odbyło się to za porozumieniem stron. Jeżeli jednak sprzeciwi się, a szef będzie obstawał przy swojej propozycji, musi mu przedstawić wypowiedzenie zmieniające warunki wynagradzania.

Opracował Radca Prawny Andrzej Dyks

Jak przekazać majątek dzieciom?
Jeżeli posiadasz nieruchomość to możesz oszczędzić wszelkich formalności po swojej śmierci i za życia uregulować to zagadnienie poprzez: 
- sporządzenie testamentu, 
- umowę darowizny, 
- umowę dożywocia, 

Darowizna
W mojej ocenie najbardziej pożądaną formą rozporządzenia swym majątkiem jest umowa darowizny. Umowa taka (w przypadku nieruchomości) powinna przybrać formę aktu notarialnego pod rygorem jej nieważności. Stan prawny nieruchomości ulega zmianie już za życia Darczyńcy. W świetle uregulowań zawartych w ustawie o podatku od spadków i darowizn, na podstawie art. 4a w/w ustawy – istniej możliwość uniknięcia zapłacenia podatku z tym zastrzeżeniem, że osoba obdarowana zgłosi Naczelnikowi Urzędu Skarbowego nabycie prawa w ciągu miesiąca od powstania obowiązku podatkowego. 
Więcej informacji uzyskają państwo we właściwym urzędzie skarbowym. 
Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanych kosztem swego majątku. 
Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. 
Umowa darowizny pozwala także uniknąć roszczeń pozostałych spadkobierców o przysługujący im zachowek. 

Testament 
Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. 
Testament może być sporządzony także w formie aktu notarialnego. 
Ze swej strony zalecam sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego. 

Umowa o dożywocie
Trzecia możliwość to umowa o dożywocie. Polega ona na tym, ze w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Powinien on w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienie, ubranie, mieszkanie światło i opał, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. 
Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. 
Umowy dożywocia nie można rozwiązać. 

Istnieje jednak możliwość rozwiązania umowy przez sąd na żądanie jednej ze stron.

Opracował Radca Prawny Andrzej Dyks

Czy zawsze trzeba płacić notariuszowi?
Jedna z mieszkanek Żnina chce kupić mieszkanie ale nie ma środków na opłaty notarialne. Zadała pytanie czy kupując mieszkanie może się starać o zwolnienie jej z opłat notarialnych. 
Odpowiedz na to pytanie jest pozytywna. Można starać się o takie zwolnienie, wszystko zależy jednak od decyzji sądu rejonowego. Aby uzyskać takie zwolnienie należy zatem złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego w Żninie Wydział Cywilny. Szanse takie mają głownie ludzie starsi, utrzymujący się z niewielkich emerytur, załatwiających swoje życiowe sprawy np. podział majątku, zniesienie współwłasności nieruchomości. 
Do sądów rejonowych bardzo rzadko wpływają wnioski o zwolnienie z opłat notarialnych. Warunek zwolnienia zawarty został w art. 6 prawa o notariacie w brzemieniu : „Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia…)
Chociaż zwolnienie takie są b. rzadkie warto z tej podpowiedzi skorzystać, zwłaszcza jeśli sytuacja finansowa uniemożliwia dokonanie ważnej dla danej osoby czynności notarialnej. Oprócz tego można prowadzić indywidualne negocjacje co do obniżenia taksy notarialnej. 

Zachęcam zatem do składania takich wniosków.

Opracował Radca Prawny Andrzej Dyks


SimpleFAQ V2.50
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej