Start arrow Gospodarka arrow Strategia rozwoju
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Strategia rozwoju Drukuj
 
„Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Żnin na lata 2002-2012” – opracowana przez słupską firmę Business Mobility International sp. z o.o. – przyjęta została Uchwałą Nr XXVIII/472/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 czerwca 2002r. Oprócz władz gminnych, pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych podległych gminie,  do jej tworzenia zaproszeni zostali również przedstawiciele środowiska nauczycielskiego, lekarskiego, wiejskiego, osoby ze świata kultury, sportu, gospodarki i biznesu. Po przeprowadzeniu dwóch sesji strategicznych (15-16 stycznia i 13-14 lutego 2002r.) sporządzony został dokument liczący ponad 130 stron. Składa się on z kilku zasadniczych części. Strategię otwiera raport o stanie miasta i gminy. Jest to syntetyczna charakterystyka stanowiąca wstęp do analizy porównawczej wybranych wskaźników w latach 1996-2000 oraz oceny sytuacji społeczno-gospodarczej miasta i gminy. Kluczową częścią dokumentu jest diagnoza stanu miasta i gminy będąca syntezą raportu o stanie gminy, analizy porównawczej oraz wyników sesji strategicznych. Wyszczególniono w niej najważniejsze pozytywne i negatywne cechy umownych obszarów życia społeczno-gospodarczego przyjętych do określenia celów i kierunków działania (przestrzeń, ochrona środowiska, społeczność, infrastruktura, gospodarka). Po diagnozie przeprowadzona została analiza SWOT  (analiza silnych i słabych stron w wewnętrznym potencjale miasta i gminy oraz szans i zagrożeń w otoczeniu gminy). Do głównych silnych stron uczestnicy sesji strategicznych zaliczyli: położenie gminy, walory przyrodnicze i turystyczne obszaru gminy, historię i tradycje Pałuk, wyposażenie w infrastrukturę techniczną. Najważniejszych szans upatruje się w: wejściu Polski do Unii Europejskiej, rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, uatrakcyjnieniu bazy turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kolejki wąskotorowej, aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich (wraz z rozwojem agroturystyki), budowie dróg ekspresowych oraz obwodnicy Żnina. Po sformułowaniu misji, która brzmi:
Gmina Żnin – obszar zintegrowanej społeczności oparty na tradycji i pięknie Ziemi Pałuckiej. Gmina turystyczna w pełni wykorzystująca istniejące walory przyrodnicze i krajobrazowe. Samorząd lokalny z pełną infrastrukturą sprzyjającą rozwojowi rolnictwa, małej i średniej przedsiębiorczości. Miasto Żnin – ponadlokalne centrum kultury, rekreacji i otoczenia przedsiębiorczości.  uczestnicy sesji wypracowali w każdym obszarze życia społeczno-gospodarczego
określone zostały priorytety w poszczególnych obszarach życia społeczno-gospodarczego:
 
Obszar  Priorytet
GOSPODARKA Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, głównie w kierunku przetwórstwa rolno-spożywczego
PRZESTRZEŃ Optymalne wykorzystanie położenia gminy oraz tworzenie warunków do rozwoju strefy przemysłowej miasta wsparte aktywizacją gospodarczą terenów wiejskich
SPOŁECZNOŚĆ Wspieranie inicjatyw aktywizujących lokalną społeczność w kierunku likwidacji bezrobocia i jego skutków oraz stworzenie najkorzystniejszej sieci szkół umożliwiający rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
OCHRONA ŚRODOWISKA Rozwój infrastruktury z zakresu kanalizacji sanitarnej i składowania odpadów oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
INFRASTRUKTURA Rozwój drogownictwa oraz tworzenie warunków do podwyższenia standardu zrzutu ścieków oraz dalsza gazyfikacja gminy
a następnie dla każdego obszaru zostały wyznaczone cele niezbędne (czyli takie, których osiągnięcie jest podstawą prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego), cele pierwszorzędne i drugorzędne wraz z bardzo szczegółowymi kierunkami działań w ramach każdego celu.
Ostatnim krokiem prac nad strategią było dokonanie wyboru wariantu rozwoju. Najszerszą akceptację uzyskał wariant o charakterze prokonkurencyjnym, którego priorytetem jest tworzenie warunków potencjalnych inwestorom do zagospodarowania strefy przemysłowej miasta oraz tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości wraz z działaniami na rzecz intensyfikacji promocji gospodarczej.
 
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Żnin na lata 2002-2012 do pobrania:
 
 
Zmieniony ( 28.05.2015. )