Poczóntek
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Nabór na członków Komisji konkursowej oceniającej oferty z zakresu pożytku publicznego Drukuj Email
03.02.2015.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

ngoBurmistrz Żnina zaprasza do zgłaszania kandydatur osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych - na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert, na realizację zadań publicznych w 2015 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenia składać można do dnia 25 lutego 2015 r.  do godz. 15.30 w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 26).

1. Komisja Konkursowa powoływana jest Zarządzeniem Burmistrza Żnina po zakończeniu naboru ofert. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów wszystkich członków Komisji Konkursowej.
2.  W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
a) przedstawiciel desygnowany przez Burmistrza Żnina – przewodniczący,
b) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Żninie,
c) nie mniej niż 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych niebiorących udziału w konkursie,
d) komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 jeżeli: żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art.15 ust. 2D lub art. 15 ust. 2f ustawy;
e) na wniosek Burmistrza Żnina w skład komisji konkursowej mogą zostać powołane także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
3. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.
4. Na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej wszyscy członkowie podpisują zobowiązanie, że w przypadku zaistnienia powiązań, o których mowa w ust. 3 członek komisji konkursowej zgłasza ten fakt i zostaje wówczas wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym występuje powiązanie.
5. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący.
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji.
7. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
8. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.
10. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a) weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez Wydział Turystyki i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie;
b) ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria formalne, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
c) sporządzenie listy rankingowej ocenionych ofert;
d) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
11. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert na formularzu „Karta oceny oferty”.
12. Ocena merytoryczna ofert odbywa się w oparciu o kryteria wcześniej ustalone i podawane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu konkursowym.
13. Z prac Komisji sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności:
a) wskazanie liczby ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert w terminie oraz ofert zgłoszonych po terminie;
b) wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej wraz z podaniem przyczyn odrzucenia ( w załączniku do protokołu);
c) informację o wyłączeniu się członków Komisji z oceny ofert z powodów, o których mowa  w ust.3;
d) zestawienie ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów i propozycją kwot dotacji (w załączniku do protokołu).
14. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz.
15. Protokół przedstawiony zostanie Burmistrzowi Żnina łącznie z projektem Zarządzenia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji.
16. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz  Żnina w formie zarządzenia.
17. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
18.Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze ofert.
19.Wyniki konkursu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.znin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

Burmistrz Żnina zaprasza przedstawicieli organizacji spełniających ww. kryteria do zgłaszania swoich kandydatur do pracy w komisji. Zgłoszenia na formularzach stanowiących załącznik do niniejszej informacji prosimy składać do dnia 25 lutego 2015 r.  do godz. 15.30 w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 26). Skład Komisji Konkursowej zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza Żnina.
 
« poprzydni papiór   nastympny papiór »
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej