Start arrow Aktualności arrow WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016 - 2019
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016 - 2019 Drukuj Email
03.06.2015.
mlotek

 WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ  2016 - 2019

W związku z upływem kadencji dotychczasowych ławników sądów powszechnych informuję, że do 30 czerwca 2015 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żninie oraz do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Warunki, jakie musi spełniać kandydat na ławnika sądu powszechnego oraz tryb zgłaszania kandydatów określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 133).

Ławnikiem może być wybrany ten,  kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył 30 lat,
  4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5. nie przekroczył 70 lat,
  6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej:

- prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

O kandydatach na ławników Rada Gminy zasięga informacji od właściwych organów Policji.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można odbierać w Biurze Rady bądź pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w  Biurze Rady Miejskiej w Żninie, pok. nr 30 w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700 – lecia 39 w terminie do 30 czerwca 2015 r. w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub zamieszkuje.

Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro Rady Miejskiej w Żninie tel. (52) 3031301 wew. 139

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Żninie

/-/  Grzegorz Koziełek   /-/

 
ZAŁĄCZNIKI

Zmieniony ( 03.06.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej