Start arrow Oświata arrow Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne Drukuj Email
04.08.2015.
Od 3 sierpnia 2015 r. w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Żninie można pobierać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne).
Zgodnie z postanowieniami art. 90b pkt. 1 - 4 ustawy o systemie oświaty  pomoc materialna przysługuje:
1.Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych;
2.Słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
3.Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
5. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1. Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w narodowym funduszu zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach;
3. Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz  świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym, wypłacanych na podstawie ustawy o systemie oświaty. Oznacza to, że każdy inny dochód nie wymieniony powyżej jest wliczany do dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego.

Wniosek należy złożyć do 15 września 2015 roku w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Żninie, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2015 r.

Osobami uprawnionymi do składania wniosków o stypendia szkolne, zgodnie z ustawą o systemie oświaty art. 90n pkt. 2 są:
1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
2. Pełnoletni uczniowie;
3. Dyrektor szkoły (kolegium nauczycielskie, kolegium języków obcych, kolegium służb społecznych lub ośrodka).
 
« poprzedni artykuł
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej