Poczóntek arrow Oświata arrow Wyprawka szkolna 2015
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Wyprawka szkolna 2015 Drukuj Email
21.08.2015.
Ten artykuł nie został przetłumaczony.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. dotyczące tegorocznej edycji Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" zostało opublikowane dnia 2 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw poz. 938 i obowiązuje od dnia 2 lipca 2015 r.
Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2015/2016 będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną:
• w klasie III szkoły podstawowej,
• w klasie IV technikum
Programem będą także objęci uczniowie:
• słabowidzący,

• niesłyszący,
• słabosłyszący,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wydane przez PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ: uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 
W zależności od klasy, wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 450 zł, w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać do 770 zł.
Szczegółowe kwoty dofinansowania podręczników dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym TUTAJ .
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:
• uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
• uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie, bezrobocie itp.)
• uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.
Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły do 4 września 2015 roku.
Wnioski można pobierać od  18 sierpnia 2015 r. w  szkołach  oraz w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu Urzędu  Miejskiego w Żninie.
 
 
Zmienióny ( 21.08.2015. )
 
« poprzydni papiór   nastympny papiór »
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej