Start arrow The Economy arrow Regionalna Pomoc Inwestycyjna
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Regionalna Pomoc Inwestycyjna Print E-mail
czwartek, 19 listopad 2015
There are no translations available

W dniu 2 września 2015 została przyjęta uchwała w sprawie udzielania przez Gminę Żnin zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Pobierz uchwałę (PDF)

Regionalna pomoc inwestycyjna udzielana jest na zasadach przewidzianych

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, określającym warunki ramowe udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i dotyczy zwolnień z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków lub ich części oraz budowli położonych na terenie Gminy Żnin, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, na których zrealizowano:

1) inwestycję początkową wraz z utworzeniem nowych miejsc pracy lub,

2) inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej wraz z utworzeniem nowych miejsc pracy.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust.2 , przysługuje :

1) przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. a) nieposiadania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należnych budżetowi państwa w dniu dokonania zgłoszenia oraz dodatkowo w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zacznie obowiązywać zwolnienie,
  2. b) rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej w terminie do 18 miesięcy, liczonego od dnia dokonania zgłoszenia,
  3. c) zakończenia inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej w okresie nieprzekraczającym 3 lat, liczonym od dnia rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej,
  4. d) utworzenia nowych miejsc pracy w następstwie prac związanych z realizacją inwestycji początkowej lub inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji.

 

2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania stanowiących inwestycję początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej, od których obowiązek podatkowy powstanie po dniu dokonania zgłoszenia.

 

Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa § 1 ust.2 z zastrzeżeniem § 3 oraz § 9 wynosi:

 

  1. a) 2 lata - jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekroczyła 2 miliony złotych i utworzonych będzie co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
  2. b) 4 lata - jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekroczyła 5 milionów złotych i utworzonych będzie co najmniej 10 nowych miejsc pracy,
  3. c) 6 lat - jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekroczyła 10 milionów złotych i utworzonych będzie co najmniej 20 nowych miejsc pracy,
  4. d) 8 lat - jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekroczyła 30 milionów złotych i utworzonych będzie co najmniej 40 nowych miejsc pracy,
  5. e) 10 lat - jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekroczyła 50 milionów złotych i utworzonych będzie co najmniej 50 nowych miejsc pracy.

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości następuje na podstawie złożonej deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami zawierającymi dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

Last Updated ( czwartek, 19 listopad 2015 )
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej