Start arrow Aktualności arrow Nabór na członków komisji konkursowej
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Nabór na członków komisji konkursowej Print E-mail
poniedziałek, 04 kwiecień 2016
There are no translations available

Burmistrz Żnina zaprasza do zgłaszania kandydatur przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej dokonującej oceny oferty na udzielenie dotacji stanowiącej wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2016. Zgłoszenia na formularzach stanowiących załącznik do niniejszej informacji prosimy składać do dnia 11 kwietnia 2016 r. do godz. 15.30 w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 26). Skład komisji konkursowej zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza Żnina. Więcej informacji poniżej. 

1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Żnin w danym obszarze, wynikającym z rocznego programu współpracy,
w celu zaopiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert Burmistrz Żnina powołuje komisje konkursowe, zwane dalej Komisjami.

2. Członkowie dokonują oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszonego konkursu.

3. Pracami komisji konkursowych kieruje Przewodniczący.

4. Komisje obradują na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji.

5. Na pierwszym posiedzeniu Komisje wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza.

6. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a) ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria formalne, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b) sporządzenie listy rankingowej ocenionych ofert;

c) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

8. Komisje dokonują oceny merytorycznej ofert na formularzu „Karta oceny oferty”, określonej
w ogłoszeniach konkursowych.

9. Ocena merytoryczna ofert odbywa się w oparciu o kryteria wcześniej ustalone i podawane
do publicznej wiadomości w ogłoszeniu konkursowym.

10. Z prac Komisji sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności:

a) wskazanie liczby ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert w terminie oraz ofert zgłoszonych po terminie;

b) wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej wraz z podaniem przyczyn odrzucenia
( w załączniku do protokołu);

c) zestawienie ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów
i propozycją kwot dotacji (w załączniku do protokołu).

11. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

12. Protokół przedstawia się Burmistrzowi Żnina łącznie z projektem Zarządzenia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji.

13. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert i wysokości dotacji w oparciu o rekomendowane przez komisje oceny i propozycje kwot dotacji podejmuje Burmistrz Żnina.

FORMULARZ

Last Updated ( poniedziałek, 04 kwiecień 2016 )
 
< Prev   Next >
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej