Start arrow Aktualności arrow Ogłoszenie o przetargu - samochód specjalny po pożarniczy
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Ogłoszenie o przetargu - samochód specjalny po pożarniczy Drukuj Email
07.04.2017.

OGŁOSZENIE

o przetargu na sprzedaż składnika majątku rzeczowego
stanowiącego własność Gminy Żnin


Burmistrz Żnina ogłasza drugi przetarg ofertowy na sprzedaż składnika majątku rzeczowego samochodu specjalnego pożarniczego

cena wywoławcza 5 000,00 zł (brutto), wadium 500,00 zł

Opis przedmiotu przetargu: samochód specjalny pożarniczy STAR 005, rok produkcji 1970.

Samochód można oglądać od dnia 7 kwietnia 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2017 r. w godz. od 8.00 do godz. 15.00 na terenie Przedsiębiorstwa Rolno – Przetwórczego ,,BRZYSKO-ROL", spółka z o.o, z siedzibą w Brzyskorzystewku.


Oferty należy składać w Biurze Burmistrza Żnina przy ulicy 700-lecia 39 w Żninie w zaklejonych kopertach, z dopiskiem ,, oferta na sprzedaż samochodu pożarniczego",najpóźniej do godz. 14.00 w dniu 21 kwietnia 2017 r.

Termin związania ofertą wynosi trzydzieści dni.

Oferta powinna zawierać:

    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) oraz siedzibę oferenta;

    dowód wpłaty wadium;

    oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

    oświadczenie oferenta że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

    zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

    nie będzie zawierała danych i dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu lub gdy będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budzić inne wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy 700-lecia 39 w Żninie.


Wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł należy dokonać na rachunek Gminy Żnin w Banku Spółdzielczym ,, PAŁUKI" nr 49 81181 0000 0001 2742 2000 0002.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2017 r.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałą część ceny nabycia nabywca jest zobowiązany zapłacić w ciągu 7 dni od daty wyboru oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.


Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu lub których oferty zostały odrzucone zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia przetargu lub odrzucenia oferty.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »