Start
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Drukuj Email
11.10.2017.
przetargBurmistrz Żnina ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie w rejonie ulic Gnieźnieńskiej i Granicznej, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1Z/00014095/1, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1382/4, o powierzchni 286 m2.
Cena wywoławcza brutto wynosi 12.000,00 zł, wadium 2.000,00 zł.

Opis nieruchomości:

Działka położona jest w  Żninie, przy zbiegu ulic Gnieźnieńskiej i Granicznej. Najbliższe otoczenie stanowią: zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowo–usługowa. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni asfaltowej, stanowiącą ul. Graniczną.

Na nieruchomości zlokalizowany jest pawilon handlowy, nie związany trwale z gruntem, stanowiący obcy nakład na gruncie.

 Przeznaczenie terenu:

Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin, przyjętym przez Radę Miejską w Żninie Uchwałą Nr XLVI/410/2010, z dnia 31 sierpnia 2010 r. i Uchwałą Nr VII/34/2011, z dnia 30 marca 2011 r. położona jest ona na obszarze zabudowy miejskiej z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Nieruchomość wolna jest od ciężarów, ograniczeń i hipotek.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) upłynął w dniu 30 sierpnia 2017 r.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszystkie obmiary oraz rozgraniczenia  może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które złożą prawidłowo ofertę oraz wniosą wadium we wskazanym terminie i wysokości.

Oferty w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem; „Oferta na sprzedaż działki nr 1382/4”, można składać w Biurze Burmistrza Żnina w terminie do dnia 13 listopada 2017 r. do godz. 1200.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r., o godz. 1000, w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie (pokój nr 29) przy ul. 700-lecia 39.

Wpłaty wadium w pieniądzu, w wysokości 2.000,00 zł, należy dokonać na rachunek Gminy Żnin w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 listopada 2017 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Żnin.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargów zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrzowi Żnina przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu oraz regulamin i warunki przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 18) tel. 52 303 13 01 w 160 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie.

Żnin, dnia 6 października 2017 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
bip facebook Trwa konkurs na najciekawszš trasę rowerowš w gminie Żnin. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej. Aktualna pogoda w Żninie Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej