Poczóntek arrow Gmina
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Podstawowe informacje o Gminie Drukuj
gmina_na_mapie
Gmina Żnin leży w połodniowo – zachodni czynsci województwa kujawsko- pomorskiygo, i sumsioduje z nastympujoncymi gminami: Barcin, Damasławek, Dąbrowa, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo, Szubin, Wapno. Jes gminom miejsko-wiejskom. Łobejmuje obszar miasta Żnin i tereny wiejskie (wiochy). Pod wzglyndym fizyczno-geograficznym gmino leży w granicach tak zwanygo mezoregionu Pojynzierza Gnieźnińskiego, byndoncegó czynściom Pojynzirza Wielkiopolkigo, pod wzglyndym geobotanicznym jes czynściom Krainy Wielkopolsko – Kujawski. Łobszar gminy to wysoczyzna polodowcowo ze sandrami i rynami jynziorymi. Gmina Żnin zajmuje łobszar 251, 55 km2 i jes zamiyszkana bez: 24.690 wiary (stan na 31.12.2006r.), - 24.664 wiary (stan na 30.09.2007r.), - 24.653 wiary (stan na 31.01.2009r.). Gynstość zaludnienia wynosi łokoło 98 ludziów na 1 km2.
Struktura ludności wg wieku:
  • wiek przedprodukcyjny - 27% populacji gminy
  • wiek produkcyjnym - 60%
  • wiek poprodukcyjny- 13%
Klimat Gmina leży w zachodni, cieplejszy czynści środkowy dzielnicy klimatyczny z nojmniejszymi łopadami bez rok. Średnio roczno tympyratura to 7,5 C, nojcieplejszym miesioncym jes lipiec – średnio temperatura 17,7 C, nojzimiejszym - luty z tympyraturom -3,2 C. Lata i zimy trwajom łokoło 90 dni, łokres wegetacyjny łokoło 220 dni. Dni ze całkodniowom temperaturom ujemnom (ziomb) jes łokoło 40, zez średniom temperaturom 25 C – 28 dni. Śnieg leży bez łokoło 60 dni w roku. Nojczynści momy wiater łed zachodu. Momy tyż czynste zmiany pogody oraz nojmniyjsze w Polsce łopady dyszczu. Bez to nasz krajobraz stepowieje.
 
Dowiedz się więcej o klimacie >>
 
Zimia
W naszy gminie mamy róźne gatonki zimi. Nojwiyncy jes zimi powstały z gliny, klasy IIIB – IVa i majoncy duzo zbielicowania. Zimie brunatne łodznoczajom się klasami II i IIIa. Czorne zimie som razem z wytwórzonymi z gliny i leżom na niskich terenach. Zimie torfowe, murszowo – torfowe i mułowo – torfowe wystympujom wew dolinach kanałow i jynznior oraz dołkach. Czasym spotkać można tyż piaski gliniaste mocno podścielóne glinami klas IIIa – IIIb. W litych piaskach sandrowych powstały zimie pioskowe, letko gliniaste, całkie lub płytkie klas IVb – VII

Gatonki zimi w gminie Żnin:
  • rdzawe 8%
  • płowe 60%
  • brunatne właściwe wyługowane 13%
  • brunatne właściwe typowe 4%
  • czorne ziemie 12%
  • mułowo-torfowe 1%
  • torfowe i murszowo-torfowe 2%
Agroklimat, warunki wodne i rzyźba terenu som bardzo korzystne, wskaźnik bonitacji to 1,17 dlo zimi orny i 0,78 dla użytków zielónych.
 
Dowiedz się więcej o glebach >>
 
Surowce mineralne
Gmina mo mało surowców. Surowce ilaste reprezentujom gliny zwałowe, piaszczyste, z domieszką żwirów i otoczaków. Surowce okruchowe wystympujom jako pioski akumulacji rzeczny, pioski eolityczne, pioski i żwiry akumulacji glacjalny oraz akumulacji wodno-lodowcowy. Przeprowadzóne roboty dotyczónce znalezienio wyngla brunatnygo ukazały, że nie łopłaca się gó wykopywać, a to ze wzglyndu na małom miąższość i złe kryterium bilansowości. Torfy z doliny Gonsawki nalezom do torfowisk niskich i słabo się polom i izolujom. Surowców budowlannych jes tyż mało i nie wystarczajom nawet na nosze potrzeby, tym bardzi, że leżom w łobszarach łochrony przyrody i krajobrazu.
 
Dowiedz się więcej o surowcach mineralnych >> 
 
Inne informacje o gminie
Zmienióny ( 20.03.2013. )
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej