Start arrow Gmina
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Podstawowe informacje o Gminie Drukuj
gmina_na_mapie Gmina Żnin położona jest w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego i sąsiaduje z następującymi gminami: Barcin, Damasławek, Dąbrowa, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo, Szubin, Wapno. Należy do gmin miejsko-wiejskich – obejmuje obszar miasta Żnin oraz tereny wiejskie.
Pod względem fizyczno-geograficznym gmina znajduje się w granicach tzw. mezoregionu Pojezierza Gnieźnieńskiego stanowiącego fragment Pojezierza Wielkopolskiego, pod względem geobotanicznym jest częścią Krainy Wielkopolsko-Kujawskiej. Teren gminy stanowi wysoczyznę polodowcową z sandrami i rynnami jeziornymi.
Gmina Żnin zajmuje obszar 251,55 km2 i jest zamieszkiwana przez:
- 24.690 mieszkańców (stan na 31.12.2006r.),
- 24.664 mieszkańców (stan na 30.09.2007r.),
- 24.653 mieszkańców (stan na 31.01.2009r.).
- 24.506 mieszkańców (stan na 19.03.2013r.)
Gęstość zaludnienia wynosi ok. 97 mieszkańców na 1 km2.
 
Struktura ludności wg wieku:
  • wiek przedprodukcyjny - 27% populacji gminy
  • wiek produkcyjnym - 60%
  • wiek poprodukcyjny- 13%
Klimat
Gmina leży w zachodniej, cieplejszej części środkowej dzielnicy klimatycznej z najmniejszymi rocznymi sumami opadów. Średnia roczna temperatura wynosi 7,5ºC, najcieplejszym miesiącem jest lipiec – średnia temperatura 17,7ºC, najzimniejszym – luty z temperaturą -3,2ºC. Lata i zimy trwają ok. 90 dni, okres wegetacyjny ok. 220 dni. Dni z całodzienną temperaturą ujemną jest ok. 40, natomiast ze średnią temperaturą 25ºC – 28 dni. Pokrywa śnieżna zalega ok. 60 dni w roku. Dominują wiatry zachodnie. Charakterystyczne dla regionu są częste zmiany pogody oraz najniższe w Polsce sumy opadów (ok. 500mm na rok). Efektem tego jest stepowienie krajobrazu.
 
 
Gleby
Gminę charakteryzuje duże zróżnicowanie gleb. Przeważają gleby wytworzone w glinach. Większość gleb charakteryzują klasy IIIb – IVa, wykazują one duży stopień zbielicowania. Gleby brunatne odznaczają się wyższymi klasami II i IIIa. Czarne ziemie towarzyszą glebom wytworzonym z glin i zajmują obniżenia terenowe. Gleby torfowe, murszowo-torfowe i mułowo-torfowe występują w dolinach cieków i jezior oraz zagłębieniach bezodpływowych. Sporadycznie spotyka się piaski gliniaste mocne podścielone glinami klas IIIa – IIIb. W litych piaskach sandrowych powstały gleby piaszczyste, słabogliniaste, całkowite lub płytkie klas IVb-V-VII.

Struktura typów gleb w gminie Żnin:
  • rdzawe 8%
  • płowe 60%
  • brunatne właściwe wyługowane 13%
  • brunatne właściwe typowe 4%
  • czarne ziemie 12%
  • mułowo-torfowe 1%
  • torfowe i murszowo-torfowe 2%
Agroklimat, warunki wodne i rzeźba terenu są bardzo korzystne, wskaźnik bonitacji wynosi 1,17 dla gruntów ornych i 0,78 dla użytków zielonych.
 
 
Surowce mineralne
Gmina posiada ubogą bazę surowcową. Surowce ilaste reprezentowane są przez gliny zwałowe, piaszczyste, z domieszką żwirów i otoczaków. Surowce okruchowe występują jako piaski akumulacji rzecznej, piaski eolityczne, piaski i żwiry akumulacji glacjalnej oraz akumulacji wodno-lodowcowej. Przeprowadzone prace poszukiwawcze za węglem brunatnym doprowadziły do stwierdzenia nieopłacalności eksploatacji tego surowca (ze względu na małą miąższość i nieodpowiednie kryterium bilansowości). Torfy związane z doliną Gąsawki należą do torfowisk niskich i charakteryzują się drobnymi właściwościami opałowymi i izolacyjnymi. Złoża surowców budowlanych gminy nie są w stanie zaspokoić jej potrzeb, tym bardziej, że centralne obszary perspektywiczne kolidują z terenami ochrony przyrody i krajobrazu.
 
 
Inne informacje o gminie
 
Zmieniony ( 20.03.2013. )
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej