Start arrow Projekty unijne
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Projekty unijne Print E-mail
There are no translations available

 belka-logotypw-popr1
 
Gmina Żnin realizuje operację współfinansowaną ze środków zewnętrznych pt.:
Usunięcie trzcinowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin oraz działania informacyjne przeciwdziałające kłusownictwu.
 
W ramach realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: usunięcie trzcinowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin oraz zwiększenie społecznej świadomości problemu kłusownictwa poprzez druk ulotek informacyjnych.
 
Gmina Żnin otrzyma dofinansowanie w wysokości 35 731,00 zł (do 85% kosztów kwalifikowanych operacji).
 
Planowane zadanie polega  na odtworzeniu pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników  w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych. Planowane usunięcie trzcinowisk w północno-zachodniej części Jeziora Żnińskiego Małego ma za zadanie zwiększenie natlenienia wody, a tym samym stworzenie lepszych warunków bytowych dla organizmów żywych (zwierząt - ryb) zamieszkujących wskazany obszar. Jednocześnie usunięcie trzcinowisk odtworzy pierwotną linię brzegową oraz w znacznej mierze ograniczy zanieczyszczenia terenu odpadami komunalnymi.
 
Druga część zadania (wydruk ulotek informujących o działalności Straży Rybackiej Powiatu Żnińskiego) służy wspieraniu atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu
 

 
 
belka-logotypw-popr1
Gmina Żnin realizuje operację współfinansowaną ze środków zewnętrznych pt.:
Wydanie mapy szlaku kajakowego oraz katalogu turystycznego promującego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury gminy Żnin.
 
W ramach realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez wydanie publikacji promujących gminę Żnin.
 
Gmina Żnin otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 343,00 zł (do 85% kosztów kwalifikowalnych operacji).
 
Operacja polega na wydaniu nieprzemakalnej mapy szlaku kajakowego, prowadzącego ze Żnina do Wenecji oraz katalogu turystycznego prezentującego najważniejsze atrakcje turystyczne regionu, w tym zwłaszcza takie, które wiążą się z rybołówstwem i akwakulturą.
 
Materiały promocyjne zostaną wydane w nakładzie 5 000 sztuk każdy i będą bezpłatnie kolportowane wśród mieszkańców, turystów i innych zainteresowanych osób.

Projekt Zdalna+

Gmina Żnin po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

zdalna

Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu własnego.

Celem projektu jest wsparcie realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów. Pomoc jest kierowana do uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mających techniczne problemy z uczestnictwem w edukacji w warunkach stanu epidemii koronawirusa.
Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają zasiadania przed monitorami komputerów zamiast w szkolnych ławach w celu realizacji nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uzyskane przez Gminę Żnin  wsparcie finansowe w wysokości 105 000,00 zł zostało przeznaczonych na zakup 42 laptopów, które następnie trafiły do 5 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin.
Beneficjentem ostatecznym są uczniowie z terenu gminy Żnin.

 

 


 

Gmina Żnin złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu "Zdalna szkoła" na kwotę 80 000 zł. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i zgodnie z założeniami projektu gmina zakupiła i przekazała już do szkół 33 nowe laptopy. Rządowy program „Zdalna szkoła" finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 


 


Gmina Żnin realizuje operację współfinansowaną ze środków zewnętrznych pt.:
Wydane trzech publikacji poświęconych Pałukom, przeznaczonych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

W ramach realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: promowanie walorów i dziedzictwa obszaru objętego LSR poprzez wydanie publikacji przeznaczonych dla zróżnicowanych grup odbiorców.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Gmina Żnin uzyskała dofinansowanie w kwocie 32 941,00 zł, a całkowita wartość operacji została oszacowana na 57 792,30 zł.

Operacja polega na wydaniu książki z "Bajdulami Pałuckimi" przeznaczonymi dla młodzieży i osób dorosłych, "Pałuckiej księgi gier i łamigłówek", której odbiorcami będą dzieci w wieku szkolnym oraz tekturowej książeczki z "bajdulą" w formie graficznej, przeznaczonej dla najmłodszych odbiorców.

Każda z publikacji ukaże się w nakładzie 2 000 egzemplarzy i będzie bezpłatnie kolportowana wśród mieszkańców, turystów i innych osób odwiedzających gminę Żnin.

belka_logotypw

 


 wwww

 Centrum Sportów Wodnych w Żninie

W dniu 30 grudnia 2019 roku Gmina Żnin podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym” RPKP.06.05.00-04-0007/19-00

www1

Wartość ogółem projektu wynosi: 4 856 386,74 zł
Wkład UE (EFRR): 3 114 910,79 zł
Cel: Poprawa stanu i funkcjonalności infrastruktury w Gminie Żnin

Przedmiotem inwestycji jest realizacja nowego parterowego budynku Centrum Sportów Wodnych nad Jeziorem
Żnińskim Małym przy ul. Szkolnej 12 w Żninie wraz z zagospodarowaniem działki nr 849/1 (o pow. 0,36 ha), plaży miejskiej oraz utworzenie kąpieliska na działce. Projektowana inwestycja budowy planowana jest do realizacji w miejscu „starego“ budynku WOPR przeznaczonego do rozbiórki z uwagi na jego zły stan techniczny (m. in. zamknięcia, zagrzybienia, spękania itd.). Wykonano już stosowny projekt rozbiórki. Na działce 849/1 zaprojektowano nowy budynek usługowy Centrum Sportów Wodnych o funkcji aktywizacji sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, a także związanej bezpośrednio z obsługą plaży miejskiej J. Żnińskiego Małego. Budynek zaprojektowano dokładnie w miejscu określonym przez MPZP. Powierzchnia użytkowa nowego budynku wyniesie 631 m2. Projektowane pomieszczenia obejmują:
• zespół aktywizacji turystyki wodnej,
• zespół przebieralniowo-toaletowy związany z obsługą plażowiczów,
• zespół magazynowy,
• zespół administracyjno-gospodarczy związany z budynkiem.
W ramach projektu zostanie zagospodarowana okolica budynku w obrębie działki. Powstanie m. in. miejsce dla
możliwego biwakowania wraz z miejscem na ognisko lub grilla, wewnętrzny parking dla 32 samochodów osobowych, zostanie przebudowany dojazd i chodniki, teren zyska nowe nasadzenia roślin.
Zostanie utworzone stałe kąpielisko wraz z plażą miejską.
W ramach projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie pomieszczeń, tj. meble, sprzęt ratowniczy, sprzęt multimedialny, wyposażenie kuchni, a także sprzęt turystyczny, sportowy i rekreacyjny wykorzystywany przez odwiedzających plażę.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,
Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu,
Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

www2


 

  logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Dofinansowanie budowy placów zabaw i siłowni terenowych

podpisanie

W dniu 31 sierpnia 2017 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Żnin, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 2 siłowni terenowych, 3 placów zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowości Żnin, Sarbinowo i Białożewin”.

W dniu 14 lutego 2017 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Pałuki Wspólna Sprawa, Gmina Żnin złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który przez komisję oceniającą został rozpatrzony pozytywnie.

Całkowita wartość projektu wynosi: 319 999,99 zł.

Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych wynosi: 203 615,00zł, czyli 63,63% kosztów kwalifikowalnych (jest to maksymalna kwota o jaką można było się ubiegać).

Wkład Gminy Żnin wynosi: 116 384,99 zł

Przedmiotem zadania jest budowa sześciu ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej.  W miejscowości Sarbinowo przewidziana jest budowa placu zabaw i siłowni terenowej. W Białożewinie planuje się wybudowanie takiego samego placu zabaw, jaki powstanie w Sarbinowie oraz wiaty rekreacyjnej. W Żninie natomiast inwestycja podzielona zostanie na dwie lokalizacje. Pierwszą z nich jest teren przy plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym, gdzie powstanie plac zabaw. Drugą lokalizacją jest teren Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie, gdzie planuje się budowę siłowni terenowej.

Termin zakończenia realizacji całej inwestycji planowany jest na czerwiec 2018 roku.

 


  gora2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

pn. "Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie"

Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

poddziałania :„Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości

przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków

w zakresie świadomości środowiskowej”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020

 

 

W dniu 4 lutego  2019 Gmina Żnin

podpisała umowę na dofinansowanie projektu

 pn. "Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie"

   zdjecie_szkoy_-_sbowo

  W dniu 20 lipca 2018 r. Gmina Żnin złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach operacji pn. "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres robót dotyczy wykonania drenażu, poprawy stanu podestu zewnętrznego, konserwacji elewacji istniejącego zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów. Zakres inwestycji dotyczy także zamontowania platformy dla osób niepełnosprawnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie.

Przewidywane nakłady finansowe  zgodnie z kosztorysem inwestorskim na moment składania wniosku o dofinansowanie wyniosą 462 729,74 zł z czego dofinansowanie wynosi 294 434,00 zł. Ostateczny koszt robót budowlanych zostanie określony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

 


 
termomodernizacja_grafika
 
Zakończyliśmy Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie

(dawniej Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie)

 W dniu 15 lutego 2018 roku Gmina Żnin zakończyła realizację  projektu

pt. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5, przy ulicy  1 stycznia 17 w Żninie”.

Zgodnie z umową dofinansowanie  WP-II-B.533.3.5.2016

z dnia 13.10.2016 r. (RPKP.03.03.00-04-0007/16).

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 161 715,12 zł z czego dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 989 237,84 zł. Projekt obejmował Termomodernizację stropodachów i dachów, docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż montaż instalacji CO i wentylacji mechanicznej. Ponadto zgodnie z podpisaną umową, przedmiot dofinansowania w formie refundacji poniesionych kosztów stanowiła także wykonana w 2015 r. modernizacja dachu na sali gimnastycznej oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej.

Zdjęcie wykonane po zakończeniu inwestycji

termomodernizacja_zdj_1

   

Zdjęcie wykonane w trakcie realizacji inwestycji

termomodernizacja_zdj_2

 

     Zdjęcie wykonane przed realizacją inwestycji

   termomodernizacja_zdj_3

Głównym celem inwestycji była poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły.

 Realizacja projektu" Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5, przy ulicy  1 stycznia 17 w Żninie " dofinansowana jest ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,

Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym,

Schematu: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 


2018-07-10_projekt_lgd_belka

 Gmina Żnin realizuje projekt pod nazwą:

Wydanie książki kucharskiej prezentującej dziedzictwo kulinarne regionu "Pałuki"
i działania promocyjne związane z rozpowszechnianiem wiedzy o tradycjach kulinarnych regionu.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: promocja walorów i dziedzictwa obszaru LSR poprzez wydanie książki kucharskiej prezentującej dziedzictwo kulinarne regionu "Pałuki" i działania promocyjne związane z rozpowszechnianiem wiedzy o tradycjach kulinarnych regionu.

Gmina Żnin otrzymała wsparcie w wysokości 33 197,00 zł (nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji).

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

 


 

Termomodernizacja budynku B Publicznego Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie


 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej