Start arrow Projekty unijne
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Projekty unijne Drukuj Email

    logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Dofinansowanie budowy placów zabaw i siłowni terenowych

podpisanie

W dniu 31 sierpnia 2017 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Żnin, w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację inwestycji pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 2 siłowni terenowych, 3 placów zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowości Żnin, Sarbinowo i Białożewin”.

W dniu 14 lutego 2017 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Pałuki Wspólna Sprawa, Gmina Żnin złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który przez komisję oceniającą został rozpatrzony pozytywnie.

Całkowita wartość projektu wynosi: 319 999,99 zł.

Kwota dofinansowania ze środków zewnętrznych wynosi: 203 615,00zł, czyli 63,63% kosztów kwalifikowalnych (jest to maksymalna kwota o jaką można było się ubiegać).

Wkład Gminy Żnin wynosi: 116 384,99 zł

Przedmiotem zadania jest budowa sześciu ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej.  W miejscowości Sarbinowo przewidziana jest budowa placu zabaw i siłowni terenowej. W Białożewinie planuje się wybudowanie takiego samego placu zabaw, jaki powstanie w Sarbinowie oraz wiaty rekreacyjnej. W Żninie natomiast inwestycja podzielona zostanie na dwie lokalizacje. Pierwszą z nich jest teren przy plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym, gdzie powstanie plac zabaw. Drugą lokalizacją jest teren Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie, gdzie planuje się budowę siłowni terenowej.

Termin zakończenia realizacji całej inwestycji planowany jest na czerwiec 2018 roku.

 


  gora2

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

pn. "Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie"

Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

poddziałania :„Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości

przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków

w zakresie świadomości środowiskowej”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020

 

 

W dniu 4 lutego  2019 Gmina Żnin

podpisała umowę na dofinansowanie projektu

 pn. "Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie"

   zdjecie_szkoy_-_sbowo

  W dniu 20 lipca 2018 r. Gmina Żnin złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach operacji pn. "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres robót dotyczy wykonania drenażu, poprawy stanu podestu zewnętrznego, konserwacji elewacji istniejącego zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentów. Zakres inwestycji dotyczy także zamontowania platformy dla osób niepełnosprawnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Słębowie.

Przewidywane nakłady finansowe  zgodnie z kosztorysem inwestorskim na moment składania wniosku o dofinansowanie wyniosą 462 729,74 zł z czego dofinansowanie wynosi 294 434,00 zł. Ostateczny koszt robót budowlanych zostanie określony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

 


 
termomodernizacja_grafika
 
Zakończyliśmy Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie

(dawniej Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie)

 W dniu 15 lutego 2018 roku Gmina Żnin zakończyła realizację  projektu

pt. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5, przy ulicy  1 stycznia 17 w Żninie”.

Zgodnie z umową dofinansowanie  WP-II-B.533.3.5.2016

z dnia 13.10.2016 r. (RPKP.03.03.00-04-0007/16).

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 161 715,12 zł z czego dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 989 237,84 zł. Projekt obejmował Termomodernizację stropodachów i dachów, docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż montaż instalacji CO i wentylacji mechanicznej. Ponadto zgodnie z podpisaną umową, przedmiot dofinansowania w formie refundacji poniesionych kosztów stanowiła także wykonana w 2015 r. modernizacja dachu na sali gimnastycznej oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej.

Zdjęcie wykonane po zakończeniu inwestycji

termomodernizacja_zdj_1

   

Zdjęcie wykonane w trakcie realizacji inwestycji

termomodernizacja_zdj_2

 

     Zdjęcie wykonane przed realizacją inwestycji

   termomodernizacja_zdj_3

Głównym celem inwestycji była poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły.

 Realizacja projektu" Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5, przy ulicy  1 stycznia 17 w Żninie " dofinansowana jest ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,

Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym,

Schematu: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 


2018-07-10_projekt_lgd_belka

 Gmina Żnin realizuje projekt pod nazwą:

Wydanie książki kucharskiej prezentującej dziedzictwo kulinarne regionu "Pałuki"
i działania promocyjne związane z rozpowszechnianiem wiedzy o tradycjach kulinarnych regionu.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: promocja walorów i dziedzictwa obszaru LSR poprzez wydanie książki kucharskiej prezentującej dziedzictwo kulinarne regionu "Pałuki" i działania promocyjne związane z rozpowszechnianiem wiedzy o tradycjach kulinarnych regionu.

Gmina Żnin otrzymała wsparcie w wysokości 33 197,00 zł (nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji).

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

 


 

Termomodernizacja budynku B Publicznego Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie


 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej