Start arrow Gospodarka
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Gospodarka Drukuj
17.09.2007.
Gmina Żnin jest położona na powierzchni 251,55 km2, w tym miasto Żnin – 8,35 km2. Użytki rolne zajmują 20188 ha (201,88 km2) i stanowią 80,25% obszaru gminy, lasy i grunty zadrzewione to łącznie 1462 ha.  Obszar gminy  zaliczany jest do dwóch regionów  glebowo-rolniczych: Żnińsko-Mogileńskiegoi w niewielkiej części do Szubińsko-Barcińskiego. Żnin należy do gmin o charakterze rolniczym.
 
ROLNICTWO
Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest dość wysoki i wynosi 82,6 punktów (na 100 możliwych). Produkcja rolnicza jest prowadzona na gruntach ornych przy małym udziale użytków zielonych i sadów.
 
Struktura użytków rolnych:
grunty orne – 18805 ha (93,15%)
użytki zielone – 1247,5 ha (6,18%)
sady – 135,5 ha (0,67%)
 
Roczna produkcja roślinna stanowi równowartość ponad 100 tys. ton ziarna pszenicy. 65% produkcji roślinnej stanowią zboża, w tym: pszenica 25 %, jęczmień 19%, buraki cukrowe 16%. Produkcja z łąk i pastwisk wynosi 4,5%. Produkcja zwierzęca ustępuje roślinnej. Wśród zwierząt gospodarskich dominuje trzoda chlewna.
 
Średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego wynosi 15,8 ha. Główne kierunki upraw:
- 4 zboża zajmują 63% ogólnej powierzchni upraw,
- ziemniaki
- 11% ogólnej powierzchni upraw,- buraki cukrowe
- 9% ogólnej powierzchni upraw,- pozostałe
- 17% ogólnej powierzchni upraw.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zaopatrzenie w ciepło
Głównym źródłem ciepła dla Żnina jest kotłownia zlokalizowana na terenie dzielnicy składowo-przemysłowej wyposażona jest w dwa kotły WP 10 o nominalnej mocy 11,6 MW każdy. Długość sieci ciepłowniczej wynosi 23,5 km. Na terenie gminy znajdują się kotłownie zasilające w co osiedla budownictwa wielorodzinnego w Brzyskorzystewku i Cerekwicy.
 
Zaopatrzenie w wodę
Długość sieci wodociągowej 257 370 mb. Stan sieci można określić jako dostateczny. Stopień zwodociągowania gminy wynosi 97%. Na terenie gminy jest 17 ujęć wody (plus 5 należących do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa), 7 stacji uzdatniania wody (plus 4 będące własnością AWRSP) i 3466 przyłączy prowadzących do budynków. Planowana jest modernizacja wodociągu grupowego w Sobiejuchach i Nadborowie.

Zaopatrzenie w gaz
Miasto Żnin zasilane jest gazem ziemnym z gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 odcinek Barcin-Żnin. Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu I stopnia zlokalizowana jest poza granicami administracyjnymi miasta od strony wsi Murczyn. Tereny wiejskie nie są obecnie zgazyfikowane przewodowo. Gmina jest w posiadaniu opracowanej w 1999r. „Koncepcji programowej gazyfikacji gminy oraz północno-zachodniej części miasta Żnina”. W programie przewidziano budowę gazociągu dopyłowego wysokiego ciśnienia DN 100 stanowiącego odgałęzienie od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia Barcin-Żnin-Kcynia.

W pierwszej kolejności wskazane jest zasilanie w gaz północno-zachodniej części Żnina, w której mieści się Dom Pomocy Społecznej/ dzielnica przemysłowo-składowa/ oraz dwa osiedla domków jednorodzinnych.

Realizacja powyższego uzależniona jest jednak głównie od nakładów przeznaczonych na ten cel przez Zakład Gazowniczy Bydgoszcz.

Telekomunikacja
Stan istniejącej sieci telekomunikacyjnej określa się jako bardzo dobry. Telekomunikacja Polska S.A. posiada automatyczną centralę na terenie miasta Żnina oraz centrale wiejskie w Brzyskorzystewku, Gorzycach i Jadownikach Rycerskich. Poza TP S.A. na obszarze miasta i gminy Żnin działa operator sieci „EL-Net” S.A.
 
Drogi
Szkielet układu drogowego gminy stanowią drogi:
- krajowe                   14,00 km,
- wojewódzkie            22,00 km,
- powiatowe             130,00 km,
- gminne                 164,00 km. 
 
Kanalizacja
Długość sieci kanalizacyjnej: 37 920mb
Długość i ilość przyłączy prowadzących do budynków: 11 580mb/ 681 szt.
Ilość podłączonych gospodarstw domowych: miasto Żnin 70%, Cerekwica 85%, Brzyskorzystewko 100%, Jadowniki Ryc. 50%, Sielec 90%, Wilczkowo 90%, Kaczkówko  100%.Są przewidziane inwestycje sieci kanalizacyjnej:
Sielec – Podobowice – Słębowo – Cerekwica
Chejmanówka – Białożewin – Żnin
Uścikowo- CerekwicaSieć kanalizacyjna i  deszczowa: ul. Ogrodowa (Żnin). 
 
Oczyszczalnie ścieków:
Oczyszczalnia ścieków w Jaroszewie
Typ oczyszczalni: mechaniczno-biologiczno-chemiczna
Max. pojemność: 5 200m³/dobę
Średnia moc przerobowa: 2 500m³/dobę (nie w pełni wykorzystywana)
 
 
Zmieniony ( 20.09.2007. )
 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej