Start arrow NGO arrow Komunikaty
English |Po polsku |Gwarą pałucką
| Czcionka: A A+
| Kontrast:
Zmiana kontrastu
Informacje i komunikaty dla NGO Drukuj Email
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pobrania: TUTAJ

 
 
  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
"Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 https://bip.umznin.pl/dokumenty/6974
 
 
 
 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ŻNIN
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTYCH KONKURSÓW NA 2020 ROK
 

 
Burmistrz Żnina ogłasza nabór członków do Komisji Konkursowej
 Treść komunikatu wraz z formularzem pod poniższym linkiem
 
 

 
UWAGA - OTWARTY KONKURS OFERT, WKŁAD WŁASNY,
KONKURS W ZAKRESIE REWITALIZACJI -
instrukcja wypełniania oferty
 Mając na uwadze zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z dnia
24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), Rozporządzenie Przewodniczącego
Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, dokonano koniecznych zmian
w karcie oceny merytorycznej oraz wprowadzono instrukcję wypełniania oferty konkursowej.
 
 OTWARTY KONKURS OFERT
W ZAKRESIE REWITALIZACJI NA 2020 ROK
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 w zakresie rewitalizacji

https://bip.umznin.pl/dokumenty/6425
 
 
OTWARTE KONKURSY OFERT NA 2020 ROK
 
ZARZĄDZENIE NR 242/2019 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 
 
ZARZĄDZENIE NR 243/2019 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych
do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych
Gminy Żnin w roku 2020  
 
 
 ZARZĄDZENIE NR 241/2019 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji
na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku


 
 
 
 Nabór kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin.
Szczegółowe informacje pod poniższym odnośnikiem:
 

 
 Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji

z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

w sprawie dokumentu pn.: "Roczny Program Współpracy Gminy Żnin

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

 
 

 
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
"Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 


 
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych
na cele związane z realizacją zadań własnych
gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert
 https://bip.umznin.pl/dokumenty/6217
 

 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych

na cele związane z realizacją zadań własnych
gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert

 https://bip.umznin.pl/dokumenty/6216


Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych
na cele związane z realizacją zadań własnych
gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Informacja Burmistrza Żnina w trybie art. 19a

ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

 https://bip.umznin.pl/dokumenty/6204


Informacja Burmistrza Żnina w trybie art. 19a

ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Informacja Burmistrza Żnina w trybie art. 19a

ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.


 
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych
na cele związane z realizacją zadań własnych
gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert
 

 

Informacja Burmistrza Żnina w trybie art. 19a

ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

 https://bip.umznin.pl/dokumenty/6156


 
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych
na cele związane z realizacją zadań własnych
gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert
  

 

 Informacja Burmistrza Żnina w trybie art. 19a

ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. 

https://bip.umznin.pl/dokumenty/5966 

 


 

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji stanowiących

wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych

ze środków zewnętrznych,przeznaczonych na realizację zadań własnych

Gminy Żnin w roku 2019

 https://bip.umznin.pl/dokumenty/5899
 

 
Nabór członków do Komisji Konkursowej
 Treść komunikatu wraz z formularzem pod poniższym linkiem

 
OTWARTE KONKURSY OFERT NA 2019 ROK
 
Zarządzenie nr 210/2018 Burmistrza Żnina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.
 
Zarządzenie nr 211/2018 Burmistrza Żnina z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych
do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań
własnych Gminy Żnin w roku 2019.
 
 ZARZĄDZENIE NR 212/2018 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji
na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku
 

 
 
Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie dokumentu pn.: Roczny Program Współpracy gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
"Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok."
 
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych
na cele związane z realizacją zadań własnych
gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert
 
 

 
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie - Ochotnicza Straż Pożarna w Żninie

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych
gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert

 
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 

 
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych
gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert
 

 
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru ofert na udzielenie dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Żnin
na zadania służące tworzeniu warunków
dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych
gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert


Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie - Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki
 
 

 

Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie - Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Żninie
 

Rozstrzygnięcie naboru
ofert organizacji pozarządowych, które zainteresowane są nieodpłatnym 
otrzymaniem używanego samochodu z zasobów Gminy Żnin 
do wykorzystania na prowadzenie działań statutowych organizacji 
na rzecz mieszkańców gminy Żnin
http://bip.umznin.pl/dokumenty/5258 

 
Nabór ofert organizacji pozarządowych, które zainteresowane są nieodpłatnym 
otrzymaniem używanego samochodu z zasobów Gminy Żnin 
do wykorzystania na prowadzenie działań statutowych organizacji 
na rzecz mieszkańców gminy Żnin
http://bip.umznin.pl/dokumenty/5195 

 
Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy
Żnin w roku 2018
 http://bip.umznin.pl/dokumenty/5189 

 
Informacja Burmistrza Żnina, w związku ze złożoną ofertą w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
 http://bip.umznin.pl/dokumenty/5129 
 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozstrzygnięty.

Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gmin

http://bip.umznin.pl/dokumenty/5116


 

[ZB_30-2017] w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku

 
 


 
 Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Żnina z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
na cele związane z realizacją zadań własnych gminy
 

 
Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Żnina z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 
 
Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Żnina z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Żnina z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 249/2016 Burmistrza Żnina
z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji
na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2017 roku.
 

   Żnin, dnia 29 września 2016 r.

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin oraz warsztaty z zakresu tworzenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
10 sierpnia 2016 r. do Biura Burmistrza Żnina wpłynął wniosek o powołanie  Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin. Zgodnie z zapisami Załącznika  do Uchwały  nr XIV/152/2015, z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy  i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie opublikowana została lista kandydatów organizacji pozarządowych na członków  Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin. W związku z powyższym zapraszamy serdecznie na spotkanie wyborcze, które odbędzie się 29 września 2016 r. o godz. 16.30  w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zobligowani są do przedstawienia w dniu wyborów upoważnienia do głosowania w imieniu tychże organizacji.

Tego samego dnia odbędą się również warsztaty związane z  opracowaniem  projektu Rocznego Programu Współpracy  Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi  na 2017 rok, stanowiącego najważniejszy dokument współpracy Gminy Żnin z sektorem pozarządowym. Punktem wyjścia do działań nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2016.

Ze względu na ogromną wagę poruszanych tematów bardzo prosimy o niezawodne i aktywne uczestnictwo w wyborach oraz  warsztatach. Zebrane podczas spotkania wnioski, opinie i sugestie będą stanowiły niezwykle ważny element w pracach konstruujących projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin  z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
 
 
 
Lista kandydatów oraz upoważnienie są do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.umznin.pl/dokumenty/4129
 

 
  Żnin, dnia 15 września 2016 r.
TPR. 0542.38.2015 
Informacja Burmistrza Żnina

Informuję, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mające zamiar ubiegać się o udzielenie dotacji w 2017 r., przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać pisemne wnioski, w terminie do 30 września 2016 r. do Biura Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Żninie (w przypadku wysyłki pocztowej liczy się data wpływu do urzędu). Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ww. uchwały. Podstawa prawna: art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 3  ust. 1 Uchwały nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku przeznaczonych a realizację zadań własnych gminy Żnin innych niż określone w ustawie   z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli.
 
  BURMISTRZ ŻNINA
      /-/ Robert Luchowski
 
 
Zarządzenie Burmistrza nr 154/2016 w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert
http://bip.umznin.pl/dokumenty/4024
 
 
Zarządzenie Burmistrza nr 151/2016 w sprawie udzielenia dotacji  stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych  do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2016
http://bip.umznin.pl/dokumenty/4023

 
  Żnin, dnia 4 lipca 2016 r.
 
TPR.525.10.2016
Informacja Burmistrza Żnina
 
Informuję, że w dniu 27 czerwca 2016 r. Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe złożyło ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. „Poznajemy i sprzątamy wodne szlaki turystyczne Gminy Żnin” w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe spełnia warunki określone  w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 11 lipca 2016 r.  do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać  w formie pisemnej:
• w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 26) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy urzędu,
• listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)
• drogą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem. Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.umznin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędzie Miejskim w Żninie.
 
       BURMISTRZ ŻNINA
      /-/ Robert Luchowski
 
 
Więcej informacji:
 

  Żnin, dnia 28 czerwca 2016 r.

 
Burmistrz Żnina zaprasza do zgłaszania kandydatur przedstawicieli organizacji pozarządowych – na członków komisji konkursowej dokonującej oceny oferty na udzielenie dotacji stanowiącej wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2016. Zgłoszenia prosimy składać do dnia 4 lipca 2016 r. do godz. 15.30 w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 26). Skład komisji konkursowej zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza Żnina.

 

Informacja Burmistrza Żnina

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert
http://bip.umznin.pl/dokumenty/3930

 

Żnin, dnia 24 maja 2016 r.

TPR.525.9.2016

Informacja Burmistrza Żnina

  Informuję, że w dniu 24 maja 2016 r. Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI złożyła ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn.: „Festyn sportowy podczas Ogólnopolskiego  Wyścigu Kolarskiego „Pałuki Tour 2016" w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie  z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Lokalną Organizację Turystyczną PAŁUKI spełnia warunki określone  w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 31 maja 2016 r.  do godz. 17.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać  w formie pisemnej:

·         w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 26) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy urzędu

·         listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)

·         drogą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem. Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.umznin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.

 

Burmistrz Żnina
/-/
Robert Luchowski

Więcej informacji:

http://bip.umznin.pl/dokumenty/3894

 

 

 

Żnin, dnia 24 maja 2016 r.

TPR.525.7.2016

Informacja Burmistrza Żnina

  Informuję, że w dniu 18 maja 2016 r. Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa złożyła ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn.: „Organizacja koncertu na Placu Wolności w Żninie w dniu 25.06.2016" w zakresie kultury. Zgodnie  z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Lokalną Grupę Działania Pałuki - Wspólna Sprawa spełnia warunki określone  w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 31 maja 2016 r.  do godz. 17.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać 
w formie pisemnej:

·         w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 26) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy urzędu,

·         listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)

·         drogą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem. Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.umznin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.


 

Burmistrz Żnina
/-/
Robert Luchowski

Więcej informacji:

http://bip.umznin.pl/dokumenty/3889

 

 

Żnin, dnia 24 maja 2016 r.

TPR.525.8.2016

Informacja Burmistrza Żnina

  Informuję, że w dniu 20 maja 2016 r. Bractwo Strzeleckie w Żninie złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn.: „Ćwicz oko i dłonie  w Ojczyzny obronie" w zakresie kultury. Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Bractwo Strzeleckie w Żninie spełnia warunki określone  w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 31 maja 2016 r.  do godz. 17.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać  w formie pisemnej:

·         w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 26) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39,  w godzinach pracy urzędu,

·         listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy  
się data wpływu do Urzędu Miejskiego)

·         drogą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem. Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.umznin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń   w Urzędzie Miejskim w Żninie.

 

Burmistrz Żnina
/-/
Robert Luchowski

Więcej informacji:

http://bip.umznin.pl/dokumenty/3890

 

 

 

    Zarządzenie Burmistrza [ZB_85-2016] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert

 
 
 
 
 

Żnin, dnia 4 kwietnia 2016 r.

TPR.525.4.2016

Informacja Burmistrza Żnina

  Informuję, że w dniu 30 marca 2016 r. „Stowarzyszenie Trochę Kultury!" złożyło ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn.: „Turniej piłki nożnej drużyn podwórkowych o Puchar 500-lecia urodzin Klemensa Janickiego" w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239
z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez „Stowarzyszenie Trochę Kultury!" spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje,
że do 11 kwietnia 2016 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej:

    w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 26) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39,
    w godzinach pracy urzędu,

    listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)

    drogą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem. Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.umznin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.

 

Burmistrz Żnina
/-/
Robert Luchowski

 

Żnin, 04.04.2016 r.

    Nabór na członków komisji - wkład własny

Burmistrz Żnina zaprasza do zgłaszania kandydatur przedstawicieli organizacji pozarządowych –
na członków komisji konkursowej dokonującej oceny oferty na udzielenie dotacji stanowiącej wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2016. Zgłoszenia na formularzach stanowiących załącznik do niniejszej informacji prosimy składać do dnia 11 kwietnia 2016 r. do godz. 15.30  w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 26). Skład komisji konkursowej zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza Żnina.
 1. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym konkursem ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Żnin w danym obszarze, wynikającym z rocznego programu współpracy, w celu zaopiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert Burmistrz Żnina powołuje komisje konkursowe, zwane dalej Komisjami.
 2. Członkowie dokonują oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszonego konkursu.
 3. Pracami komisji konkursowych kieruje Przewodniczący.
 4. Komisje obradują na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji.
 5. Na pierwszym posiedzeniu Komisje wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 6. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 7. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  1. ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria formalne, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. sporządzenie listy rankingowej ocenionych ofert;
  3. propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
 8. Komisje dokonują oceny merytorycznej ofert na formularzu „Karta oceny oferty”, określonej w ogłoszeniach konkursowych.
 9. Ocena merytoryczna ofert odbywa się w oparciu o kryteria wcześniej ustalone i podawane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu konkursowym.
 10. Z prac Komisji sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności:
  1. wskazanie liczby ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert w terminie oraz ofert zgłoszonych po terminie;
  2. wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej wraz z podaniem przyczyn odrzucenia (w załączniku do protokołu);
  3. zestawienie ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów i propozycją kwot dotacji (w załączniku do protokołu).
 11. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz.
 12. Protokół przedstawia się Burmistrzowi Żnina łącznie z projektem Zarządzenia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji.
 13. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert i wysokości dotacji w oparciu o rekomendowane przez komisje oceny i propozycje kwot dotacji podejmuje Burmistrz Żnina.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI/PODMIOTÓW
NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

 (wersja PDF oraz DOC)

http://www.um.znin.pl/ngo/formularz_zgloszenia_przedstawicieli.pdf

http://www.um.znin.pl/ngo/formularz_zgloszenia_przedstawicieli.doc


Burmistrz Żnina
/-/
Robert Luchowski

 

Żnin, 02.12.2015 r.

TP.524.2.1.2015

 Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

  Burmistrz Żnina działając na podstawie art. 18 a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.) unieważnia otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2015 (Zarządzenie nr 14/2015 Burmistrza Żnina z dnia 2 lutego 2015 r.), w związku z brakiem złożonych ofert na ww. konkurs.

 

Burmistrz Żnina
/-/
Robert Luchowski

 

 
 
 LINK
 

 
 
 
Żnin, dnia 16 września 2015 r.

TP. 0542.36.2015

Informacja Burmistrza Żnina

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 3 ust. 1 Uchwały nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy Żnin innych niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli

informuję, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mające zamiar ubiegać się o udzielenie dotacji w 2016 r., przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać pisemne wnioski, w terminie do 30 września 2015 r. do Biura Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Żninie (w przypadku wysyłki pocztowej liczy się data wpływu do urzędu). Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ww. uchwały.

 

Burmistrz Żnina

         Robert Luchowski

   


 

Żnin, dnia 29 maja 2015 r.


TP.525.1.2015

Informacja Burmistrza Żnina

Informuję, że w dniu 29 maja 2015 r. Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe złożyło ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn.: „Patrolujemy wody żnińskich jezior” w zakresie ratownictwo i ochrona ludności. Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 5 czerwca 2015 r. do godz. 14.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej:

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem. Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.umznin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

Informacja Burmistrza

Oferta

 

 


Żnin, dnia 2 lutego 2015 r.

TP.524.3.2015

Informacja Burmistrza Żnina

Burmistrz Żnina zaprasza do zgłaszania kandydatur osóbprzedstawicieli organizacji pozarządowych - na członków komisji konkursowej dokonującej oceny złożonych ofert, na realizację zadań publicznych w 2015 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Komisja Konkursowa powoływana jest Zarządzeniem Burmistrza Żnina po zakończeniu naboru ofert.

Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów wszystkich członków Komisji Konkursowej.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

a) przedstawiciel desygnowany przez Burmistrza Żninaprzewodniczący,

b) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Żninie,

c) nie mniej niż 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych niebiorących udziału w konkursie,

d) komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 jeżeli: żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art.15 ust. 2D lub art. 15 ust. 2f ustawy;

e) na wniosek Burmistrza Żnina w skład komisji konkursowej mogą zostać powołane także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

3. W ocenie oferty złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.

4. Na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej wszyscy członkowie podpisują zobowiązanie, że w przypadku zaistnienia powiązań, o których mowa w ust. 3 członek komisji konkursowej zgłasza ten fakt i zostaje wówczas wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym występuje powiązanie.

5. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący.

6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa Przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji.

7. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego
i
Sekretarza.

8. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

9. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

10. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a) weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez Wydział Turystyki i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie;

b) ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria formalne, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

c) sporządzenie listy rankingowej ocenionych ofert;

d) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.

11. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert na formularzuKarta oceny oferty.

12. Ocena merytoryczna ofert odbywa się w oparciu o kryteria wcześniej ustalone i podawane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu konkursowym.

13. Z prac Komisji sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności:

a) wskazanie liczby ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs ofert w terminie oraz ofert zgłoszonych po terminie;

b) wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej wraz z podaniem przyczyn odrzucenia ( w załączniku do protokołu);

c) informację o wyłączeniu się członków Komisji z oceny ofert z powodów, o których mowa w ust.3;

d) zestawienie ofert ocenianych merytorycznie ze wskazaniem liczby przyznanych punktów i propozycją kwot dotacji (w załączniku do protokołu).

14. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

15. Protokół przedstawiony zostanie Burmistrzowi Żnina łącznie z projektem Zarządzenia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji.

16. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Żnina w formie zarządzenia.

17. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

18.Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze ofert.

19.Wyniki konkursu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.znin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

Burmistrz Żnina zaprasza przedstawicieli organizacji spełniających ww. kryteria do zgłaszania swoich kandydatur do pracy w komisji. Zgłoszenia na formularzach stanowiących załącznik do niniejszej informacji prosimy składać do dnia 25 lutego 2015 r. do godz. 15.30 w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 26). Skład Komisji Konkursowej zostanie powołany Zarządzeniem Burmistrza Żnina.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

 


 

Żnin, dnia 6 października 2014 r.

RPS.525.6.2014

Informacja Burmistrza Żnina

Informuję, że w dniu 3 października 2014 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jaroszewo koło Żnina złożyło ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn.:
„ Uhonorowanie pamięci rodziny Piotrowiczów
w zakresie kultury. Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jaroszewo koło Żnina spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 13 października 2014 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej:

 • w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 25) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30

 • listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)

 • drogą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem. Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.umznin.pl ), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl ) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.

Burmistrz Żnina
Leszek Jakubowski

Informacja Burmistrza Żnina - RPS.525.6.2014

Wniosek - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jaroszewo koło Żnina

 ZARZĄDZENIE Nr 136/2014 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 14 października 2014  r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

 
Żnin, 03.10.2014 r.
RPS.524.2.1.2014

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Żnina działając na podstawie art. 18 a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz.1118 z późn. zm.) unieważnia otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2014 (Zarządzenie nr 169/2013 Burmistrza Żnina z 29 listopada 2013 r. ), w związku z brakiem złożonych ofert na ww. konkurs.
Burmistrz Żnina
Leszek Jakubowski

 

 Żnin, dnia 2 października 2014 r.

RPS.520.1.2014

Informacja Burmistrza Żnina

     W związku z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym (Dz.U. z 2014 poz.1118 ze zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

     Gmina Żnin opracowała projekt „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” w związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz Gminy Żnin do przedkładania opinii na temat ww. dokumentu do dnia 17 października 2014 r. do godz.15.30.

                                                                                                                Burmistrz Żnina
                                                                                                                  Leszek Jakubowski


Żnin, 16 września 2014 r.

RPS. 0542.33.2014

Burmistrz Żnina

na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 3 ust. 1 Uchwały nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy Żnin innych niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli

informuje, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mające zamiar ubiegać się o udzielenie dotacji w 2015 r., przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać pisemne wnioski, w terminie do 30 września 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Żninie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ww. uchwały.

Burmistrz Żnina
Leszek Jakubowski


Ankiety do Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

    Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Żnin do przedkładania propozycji zadań publicznych do programu współpracy na rok 2015, Budżetu Gminy Żnin na rok 2015. Formularz w formie papierowej został rozesłany do organizacji pozarządowych w sierpniu, natomiast wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.um.znin.pl – zakładka NGO - do pobrania. Ankietę prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pocztą tradycyjną do Urzędu Miejskiego w Żninie- ul. 700-lecia 39 w terminie do 01.09.2014r. (liczy się termin wpływu do Urzędu Miejskiego w Żninie).

Informacje dodatkowe
Emilia Ścibak
Wydział Rozwoju, promocji i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Żninie
tel. 52 30 31 301 wew. 105
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

 

Żnin, dnia 15.07.2014 r.

RPS.525.5.2014

Informacja Burmistrza Żnina 

Informuję, że w dniu 11 lipca 2014 r.  „Stowarzyszenie Trochę Kultury!” złożyło  ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn.: „ I Festiwal Sztuki Ulicznej The Wild Art. Session”  w zakresie kultury. Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez „Stowarzyszenie Trochę Kultury!”  spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 22 lipca 2014 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej:

 • w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 25) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)
 • drogą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem. Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.umznin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl ) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.

BURMISTRZ ŻNINA

Leszek Jakubowski

 

Informacja Burmistrza Żnina - Stowarzyszenie Trochę Kultury

KRS - Stowarzyszenie Trochę Kultury

Wniosek oraz oferta - Stowarzyszenie Trochę Kultury

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyznania dotacji

 


 

Żnin, dnia 22.05.2014 r.

RPS.525.4.2014

Informacja Burmistrza Żnina

Informuję, że w dniu 19 maja 2014 r. Parafia pw. św. Floriana w Żninie złożyła ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn.: „Prędkość zabija! Zwolnij-szkoda życia!” w zakresie ochrona i promocja zdrowia. Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Parafię pw. św. Floriana spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 29 maja 2014 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej:

 • w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 25) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)
 • drogą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem. Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.umznin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.

BURMISTRZ ŻNINA

Leszek Jakubowski

 

 Żnin, dnia 2 grudnia 2013 r.

RPS.525.4.2013

Informacja Burmistrza Żnina

Informuję, że w dniu 27 listopada 2013 r. Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa złożyła ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Hip-Hop pod choinkę” w zakresie kultury. Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 9 grudnia 2013 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej:

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem. Powyższa oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.umznin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.


BURMISTRZ ŻNINA

Leszek Jakubowski

szczegóły ...

 ZARZĄDZENIE Nr 180/2013 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert


                                                                                                                                   Żnin, 04.10.2013 r.


 RPS.524.7.2.2013


  Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

 

            Burmistrz Żnina działając na podstawie art. 18 a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.) unieważnia otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2013 (Zarządzenie nr 148/2012 Burmistrza Żnina z 3 grudnia 2013 r. ), w związku z brakiem złożonych ofert na ww. konkurs.

 

                                                                                                        Burmistrz Żnina  

                                                                              Leszek Jakubowski

 

 

 

 

Żnin, dnia 19 lipca 2013 r.

RPS.525.3.2013

 

Informacja Burmistrza Żnina

Informuję, że w dniu 17 lipca 2013 r. Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa  złożyła  ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. „KONCERT ZESPOŁU FLASH CREEP NA FESTIWALU PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ” w zakresie kultury. Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez  Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa  spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 26 lipca 2013 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej:

   w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 25) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30

   listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)

   drogą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem. Powyższa oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.umznin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.

                                                                                              BURMISTRZ ŻNINA

                                                                                              Leszek Jakubowski

 
 

 
 
 Żnin, dnia 17 lipca 2013 r.

RPS.525.2.2013

Informacja Burmistrza Żnina

Informuję, że w dniu 15 lipca 2013 r. Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki złożyło ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn.: „ Obóz rekreacyjno-sportowy karate” w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 24 lipca 2013 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej:

 • w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 25) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30

 • listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)

 • drogą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem. Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.umznin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.

BURMISTRZ ŻNINA

Leszek Jakubowski

 

szczegóły ...

ZARZĄDZENIE Nr 112/2013 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert

 


 
 
Żnin, dnia 25 kwietnia 2013 r.

RPS.525.1.2013

Informacja Burmistrza Żnina

Informuję, że w dniu 23 kwietnia 2013 r. „Stowarzyszenie Trochę Kultury!” złożyło  ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym  pn. „ FARBEN LEHRE, TE-TRIS I MUZYKA KOŃCA LATA NA 750-LECIE ŻNINA” w zakresie kultury. Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez „Stowarzyszenie Trochę Kultury!” spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 2 maja 2013 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej:
 • w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 25) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30,
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego),
 • drogą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem. Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.umznin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.

BURMISTRZ ŻNINA

Leszek Jakubowski

szczegóły ...

Zarządzenie Nr 64/2013 Burmistrza Żnina z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert


 

 Żnin, 4 grudnia 2012 r.

W dniu 3 grudnia zostały ogłoszone konkursy:

 


 Żnin, dnia 28 czerwca 2012 r.

 

Informacja Burmistrza Żnina

Informuję, że w dniu 18 czerwca 2012 r. Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego złożyło ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. „Tropiciele dębowych tajemnic, czyli biwak w Borach Tucholskich” w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 5 lipca 2012 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej:

•    w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 25) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30
•    listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)
•    drogą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem. Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.um.znin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.


BURMISTRZ ŻNINA
Leszek Jakubowski

 

szczegóły

 


31.05.2012 r.

Informacja Burmistrza Żnina

Informuję, że w dniu 25 maja 2012 r. RADIOZNIN.PL złożyło ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. „Pierwsze Urodziny Radia Żnin FM W Drugi Dzień Pałuk i Kujaw” w zakresie kultury. Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez RADIOZNIN.PL spełnia warunki określone w art. 19a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 7 czerwca 2012 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej:

 • w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 25) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30

 • listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)

 • drogą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem. Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.um.znin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.


BURMISTRZ ŻNINA
Leszek Jakubowski

szczegóły


21.05.2012 r.

Informacja Burmistrza Żnina

Informuję, że w dniu 10 maja 2012 r. Pałuckie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Żninie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. „Wyszkoleni ratownicy zadbają o bezpieczeństwo użytkowników plaż i akwenów wodnych” w zakresie ratownictwa i ochrony zdrowia i życia ludności. Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Pałuckie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Żninie spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 28 maja 2012 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej:

 • w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 25) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30

 • listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)

 • drogą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem.Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.um.znin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.


BURMISTRZ ŻNINA
Leszek Jakubowski

 szczegóły


 02.03.2012 r.

Zarządzenie Burmistrza Żnina nr 19-2012

w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy

 


06.10.2011 r.

Żnin, 06.10.2011 r.

RPS.524.5.2011


Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert


Burmistrz Żnina działając na podstawie art. 18 a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873, z późn. zm.) unieważnia otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2011 (Zarządzenie nr 7/2011 Burmistrza Żnina z 20.01.2011 r. ), w związku z brakiem złożonych ofert na ww. konkurs.

Burmistrz Żnina
Leszek Jakubowski

 


 

02.09.2011 r. 

Żnin, 2 września 2011 r.

RPS.3020.1.2011

Burmistrz Żnina

na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 3 ust. 1 Uchwały nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy Żnin innych niż określone w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli

informuje, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mające zamiar ubiegać się o udzielenie dotacji w 2012 r., przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać pisemne wnioski, w terminie do 30 września 2011 r. do Urzędu Miejskiego w Żninie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ww. uchwały.


Burmistrz Żnina

Leszek Jakubowski

 


13.07.2011 r.

Informacja Burmistrza Żnina

Informuję, że w dniu 13 lipca 2011 r. Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe złożyło ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. „Bezpieczne wakacje nad akwenami wodnymi” w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.Oferta złożona przez Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy. Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 20 lipca 2011 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej:

 • w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 25) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)
 • drogą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Po upływie wyżej określonego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Żnina zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem.Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.um.znin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.

BURMISTRZ ŻNINA
Leszek Jakubowski

Oferta Pałuckiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego


 14.06.2011

Zarządzenie Burmistrza Żnina w sprawie udzielenia dotacji celowej z zakresu promocji Gminy Żnin dla Stowarzyszenia radioznin.pl (ZB_77-2011)


07.06.2011

Informacja Burmistrza Żnina
 
Informuję, że w dniu 6.06.2011 r. Parafia pw. św. Floriana w Żninie złożyła ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. „Letni obóz wypoczynkowy dla Służby Liturgicznej Parafii pw. św. Floriana w Żninie” w zakresie turystyki.

Zgodnie z art.19 a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta złożona przez  Parafię pw. św. Floriana w Żninie  spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2  ww. ustawy.

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego  Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4  informuje, że do 14 czerwca 2011 r do godz.15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej:

- w Biurze  Burmistrza Żnina (pokój nr 25) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30

- listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)

- drogą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Po upływie wyżej określonego terminu, rozpatrzeniu zgłoszonych uwag Burmistrz Żnina, zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem.

Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie(www.um.znin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.

BURMISTRZA ŻNINA
Leszek Jakubowski

 

Oferta Parafii pw. św. Floriana w Żninie


24.05.2011

Zarządzenie Burmistrza Żnina (ZB 68-2011) w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert


17.05.2011

Informacja Burmistrza Żnina

Informuję, że w dniu 16.05.2011 r. Miejski Klub Sportowy Pałuczanka złożył ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. „Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka”” w zakresie kultury fizycznej. Zgodnie z art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy Pałuczanka spełnia warunki określone w art. 19 a, ust. 1, pkt.1 i 2 ww. ustawy.
Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego Burmistrz Żnina w myśl art. 19a, ust. 3 i 4 informuje, że do 24 maja 2011 r do godz.15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać w formie pisemnej:

 • w Biurze Burmistrza Żnina (pokój nr 25) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30
 • listownie na adres: Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego)
 • drogą e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Po upływie wyżej określonego terminu, rozpatrzeniu zgłoszonych uwag Burmistrz Żnina zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego z ww. podmiotem.
Ww. oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie(www.um.znin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.umznin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie.

Burmistrz Żnina
Leszek Jakubowski

Oferta MKS Pałuczanka Żnin


16.12.2010

Informacja Burmistrza Żnina

Dnia 16 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z 2010 r.) Ww. ustawa uchyla ustawę o kulturze fizycznej oraz ustawę o sporcie kwalifikowanym. W tej sytuacji niezbędne jest przyjęcie nowej uchwały Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Ustawa o sporcie z 25 czerwca 2010 r. dopisuje tworzenie warunków, w tym organizacyjnych,  sprzyjających rozwojowi sportu do zadań własnych gminy. Dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu uwarunkowane jest przyjęciem przez Radę Miejską w Żninie ww. uchwały.
W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz gminy Żnin na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 16.12.2010 r. o godz. 15.00 w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie, ul. 700-lecia 39.
Po spotkaniu projekt Uchwały Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu opublikowany zostanie na stronie www.um.znin.pl – zakładka ngo-do pobrania oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.
Zapraszam również do przedkładania opinii na temat ww. dokumentu do dnia 31.12.2010 r. do godz.15.30.
Burmistrz Żnina
Leszek Jakubowski

Projekt Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 


 16.09.2010

 Informacja Burmistrza Żnina

W związku z nowelizacją ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu roczny program współpracy z organizacjam pozarządowymi.
W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz gminy Żnin na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 16.09.2010 r. o godz. 15.00 w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie, ul. 700-lecia 39.
Po spotkaniu projekt Rocznego programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 opublikowany zostanie na stronie www.um.znin.pl – zakładka ngo-do pobrania oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.
Zapraszam również do przedładania opinii na temat ww. dokumentu do dnia 30.09.2010 r. do godz.15.30.


Burmistrz Żnina
Leszek Jakubowski

 


10.09.2010

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Żnin do przedkładania propozycji zadań publicznych do programu współpracy na rok 2011 oraz Budżetu Gminy Żnin na rok 2011 (zgodnie z formularzem ankiety stanowiącym załącznik do niniejszego pisma – formularz w formie elektronicznej znajduje się na tutaj ), w terminie do 23.09.2010 r.Ankiety prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pocztą tradycyjną do Urzędu Miejskiego w Żninie – ul. 700-lecia 39 (liczy się termin wpływu do Urzędu Miejskiego w Żninie). 


26.08.2010

Oferta Stowarzyszenia Śpiewaczego Chór Męski im. Stanisława Moniuszki w Żninie na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. "Przygotowanie i udział Chóru im. St. Moniuszki w uroczystościach o charakterze lokalnym na terenie Gminy Żnin" złożona w trybie pozakonkursowym.

1. Informacja Burmistrza Żnina
2. Oferta organizacji
3. Zarządzenie Burmistrza Żnina 

26.07.2010

Oferta Pałuckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego na wykonanie zadania publicznego pn. "Ochrona zdrowia i życia użytkowników kąpieliska miejskiego w Żninie" złożona w trybie pozakonkursowym.

1. Informacja Burmistrza Żnina
2. Oferta organizacji
3. Zarządzenie Burmistrza Żnina

 
bip facebook Aktualna pogoda w Żninie Dowiedz się więcej o Bydgoskiej Karcie Seniora Kliknij, aby ocenić urzšd. Kliknij, aby przejœć do platformy zakupowej. Trwa nabór dzieci do lat 3 do Żłobka Gminnego. Kliknij, aby pobrać wniosek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizujesz wydarzenie? Możesz złożyć wniosek o uzyskanie patronatu Burmistrza Żnina. Kliknij, aby pobrać. Dowiedz się więcej o strefie płatnego parkowania w Żninie. Panorama Żnina lgd paluki Kliknij, aby przejœć do portalu inwestora. prezentacja panoramiczna Muzeum Ziemi Pałuckiej Żniński Dom Kultury Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miejski Osrodek Sportu Miejski Osrodek Pomocy Społecznej