Budowa geologiczna
Najważniejszym materiałem budującym teren gminy są gliny zwałowe zlodowacenia Bałtyckiego. Niezwykle ciekawie przedstawia się budowa geologiczna Żnina i okolic. 
 
Teren gminy znajduje się w obrębie synklinorium mogileńskiego (w jego północno – wschodniej części), powstałego u schyłku kredy górnej. Strop utworów mezozoicznych zalega na rzędnej około 100 m.n.p.m. i jest wyraźnie urzeźbiony. Trzeciorzęd stanowią głównie osady oligocenu, miocenu i pliocenu o łącznej miąższości 100 - 200 m. Utwory czwartorzędowe związane są z akumulacyjną działalnością lodowca oraz erozyjną i akumulacyjną wód lodowcowych w okresach glacjalnych i rzecznych w okresach interglacjalnych.
 
Obszary wysoczyznowe zbudowane są z glin zwałowych zlodowacenia Bałtyckiego. Zalegająca od powierzchni terenu ich kilkunasto - kilkudziesięciometrowa warstwa tylko lokalnie rozdzielona jest przez osady wód płynących, o zmiennej miąższości. W rynnie lodowcowe gliny zostały wyerodowane a ich miejsce zajęła gruba warstwa wodnolodowcowych piasków i żwirów oraz serie zastoiskowych mułków. Dno jej stanowią osady jeziorno - bagienne, rzeczno - bagienne, które są reprezentowane przez namuły, torfy i gytie.
 
Niezwykle ciekawie przedstawia się budowa geologiczna Żnina i okolic. Archiwalne wiercenia wykazują, iż w rejonie w Żnina granica pomiędzy czwartorzędem a trzeciorzędem występuje na głębokości 30 m pod powierzchnią wysoczyzny, a około 10 km w kierunku południowym rynny tj. Jeziora Gąsawskiego, wartość ta wynosi ponad 100 m. Inna ważną cechą jest to, iż w rejonie Żnina granica między utworami lodowcowymi z okresu czwartorzędu a plioceńskimi iłami pstrymi występuje na wysokości 65 - 70 m.n.p.m. Dzięki takiej informacji należy stwierdzić, iż dna mis Jezior Żnińskich mogą znajdować się w obrębie tych iłów, co ogranicza zasilanie podziemne tych jezior.
Zmieniony ( 09.08.2011. )