Wody geotermalne
Niemal 80% powierzchni kraju zajmują baseny geostrukturalne zawierające bogate zasoby wód geotermalnych. Przez obszar gminy przebiega linia zasobów okręgu szczecińsko – łódzkiego. Wody nadają się do rekreacji i wodolecznictwa.

Stanowią ważny element gminy Żnin. Według prof. J. Sokołowskiego z Zakładu Geosynoptyki i Geotermii PAN Kraków, ponad 80% powierzchni Polski zajmują baseny geostrukturalne, zawierające między innymi liczne zbiorniki wód geotermalnych. Na terenie województwa kujawsko - pomorskiego występują bogate zasoby wód geotermalnych. Przez teren województwa przebiega linia zasobów geotermalnych okręgu szczecińsko – łódzkiego o powierzchni 67 tyś. km² i zasobach 2,580 km³, m.in. przez teren powiatu żnińskiego. Według „Wstępnej oceny możliwości wykorzystania wód geotermalnych na terenie byłego województwa bydgoskiego” opracowanej przez prof. W Góreckiego z Zakładu Geosynoptyki i Geotermii PAN Kraków w granicach województwa istnieją dwa poziomy z wodami geotermalnymi o znaczeniu praktycznym: dolnokredowy i dolnojurajski. Wody występują pod ciśnieniem ułatwiającym ich eksploatację. Najwyższe temperatury (60 - 100°C) charakteryzują wody w południowej części województwa. Najbardziej korzystne warunki do ujmowania tych wód istnieją w południowej części województwa, na południe od równoleżnika przebiegającego przez Szubin - Toruń. Na terenie Żnina, w utworach dolnej kredy występują wody o temperaturze 30°C. Nadają się do rekreacji i wodolecznictwa. Natomiast dolnej jury można ująć wody o temperaturze 60°C i mineralizacji ponad 50 g/dm³.

Zmieniony ( 09.08.2011. )