Surowce mineralne
Gmina nie posiada dużych złóż surowców mineralnych. Ciekawostką jest fakt, iż w Żninie odkryto złoże węgla brunatnego spełniającego wymogi bilansowości.    

Obszar gminy Żnin nie jest zasobny w surowce mineralne. Nieliczne złoża są eksploatowane na potrzeby lokalne. Surowce ilaste reprezentowane są przez gliny zwałowe, piaszczyste z domieszką żwirów i otoczaków. Surowce okruchowe występują jako piaski akumulacji rzecznej, piaski eoliczne, piaski i żwiry akumulacji glacjalnej oraz akumulacji wodno - lodowcowej. Przeprowadzone prace poszukiwawcze za węglem brunatnym doprowadziły do stwierdzenie nieopłacalności eksploatacji tego surowca m.in. ze względu na małą miąższość i nieodpowiednie kryterium bilansowości. Ciekawostką jest fakt, iż w okolicach Żnina stwierdzono warstwę węgla o miąższości 35 m w postaci dwóch pokładów, z których dolny mógłby odpowiadać wymogom bilansowości. Torfy związane z doliną Gąsawki mają charakter torfowisk niskich, charakteryzują się dobrymi właściwościami opałowymi i izolacyjnymi.
 
Obecnie na terenie gminy Żnin obowiązują 2 koncesje na wydobywanie kruszywa naturalnego. Dotyczy to miejscowości Wawrzynki, gdzie eksploatację prowadzi się w celu przesypywania warstwy odpadów substancją mineralną, zgodnie z technologią składowania. Drugim obszarem jest kopalnia kruszywa naturalnego Jaroszewo o powierzchni niemal 2 ha. Reasumując złoża surowców budowlanych gminy nie są w stanie zaspokoić jej potrzeb. Ograniczeniem jest to, iż centralne obszary kolidują z terenami chronionymi gminy.
Zmieniony ( 09.08.2011. )