Ochrona Zlewni Rzeki Gąsawki - Etap I

  OCHRONA ZLEWNI RZEKI GĄSAWKI – ETAP I

image001image002

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem Projektu są zadania inwestycyjne polegające na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta i gminy Żnin. Realizacja Projektu ma na celu ochronę wód powierzchniowych rzeki Gąsawki i jezior (Małe Żnińskie, Duże Żnińskie, Dobrylewskie i Sobiejuskie) poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa stanu środowiska przyrodniczego, podniesienie standardu życia mieszkańców i poprawa jakości życia, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu pałuckiego oraz atrakcyjności lokalizacji działalności gospodarczej.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje budowę:

- kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bożejewiczki, Dobrylewo, Rydlewo, Sobiejuchy, Żnin (ulice: Dąbrowskiego, Jeziorna, Polna, Skromna, Szkolna, Szpitalna, Zamknięta),
- kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Żninie w ul. Zamkniętej.

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 20,45 km, natomiast długość sieci kanalizacji deszczowej – 0,39 km. Ponadto wybudowanych zostało 13 obiektów przepompowni ścieków. W ramach niniejszego Projektu podłączono do sieci kanalizacyjnej 351 budynków/gospodarstw domowych, w wyniku czego odcięto dopływ ścieków do jezior w ilości 250 - 300 m3 na dobę.

W lipcu 2004 roku w odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działań Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów - Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Gmina Żnin jako Beneficjent końcowy złożyła wniosek „Ochrona zlewni rzeki Gąsawki – etap I” na zasadach określonych w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej Projektu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 marca 2006 roku podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Uchwała Nr 10/226/06 Zarządu Województwa).

Całkowita wartość Projektu (po rozstrzygnięciach przetargowych) wynosi 5.436.001,87 zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.024.549,68 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych.

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 25 października 2004 roku
Zakończenie rzeczowe realizacji: 22 grudnia 2005 roku
Zakończenie finansowe realizacji: 21 sierpnia 2006 roku

„Ochrona zlewni rzeki Gąsawki – etap I” – stałe tablice pamiątkowe

image003

image004

image005

 

image006
Zmieniony ( 20.12.2007. )