Otwarte konkursy ofert na rok 2015 ogłoszone
03.02.2015.
ngoBurmistrz Żnina dnia 2 lutego 2015 roku ogłosił konkursy: na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2015 oraz na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu  w 2015 roku. Łącznie na realizację wszystkich konkursów przeznaczono kwotę 183 500,00 zł.

 

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu:  

 1. edukacji;
 2. pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 4. ochrony i promocji zdrowia;
 5. kultury;
 6. wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej;
 7. krajoznawstwa i turystyki;
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 10. ratownictwa i ochrony ludności;
 11. promocji i organizacji wolontariatu;
 12. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Ogólna kwota na dofinansowanie tego konkursu to: 93.500,00 zł.
Termin składania ofert: 2 lutego 2015 r. do 24 lutego 2015 r.


W dniu 2 lutego 2015 roku Burmistrz Żnina ogłosił również:


Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2015

Ogólna kwota na dofinansowanie tego konkursu to: 10.000,00 zł
Termin składania ofert: 2 lutego 2015  r. – 30 listopada 2015 r.


Otwarty konkurs ofert na udzielanie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu  w 2015 roku.
Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie z tytułu:

a) realizacji programów szkolenia sportowego,
b) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
c) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
d) zakupu sprzętu sportowego.

Ogólna kwota na dofinansowanie tego konkursu to: 80.000,00 zł.
Termin składania ofert:  2 lutego 2015 r. do 24 lutego 2015 r.


Więcej informacji o konkursach na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umznin.pl (zakładka ngo – do pobrania )