Spotkanie ws. planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żnin
10.03.2015.

zdk_gospodarka_niskoemisyjna Wczoraj w Żnińskim Domu Kultury odbyło się spotkanie poświęcone sporządzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żnin. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Żnin, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorcy  oraz zainteresowani tematyką mieszkańcy. Spotkanie poprowadził Pan Jacek Miklas z Zakładu Inżynierii Środowiska w Inowrocławiu.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest podstawowym dokumentem określającym kierunki działań na obszarze administracyjnym gminy w zakresie poprawy efektywności energetycznej i wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym gminy.

Celem tworzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest określenie kierunków i działań związanych z realizacją Pakietu Klimatyczno - Energetycznego do roku 2020, tj.:

1. redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do emisji z roku 1990,

2. zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 20% w bilansie energetycznym całej UE (dla Polski 15%),

3. redukcja zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej o 20% do 2020r.,

a także

4. Poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń i realizowane są programy naprawcze ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PKD).

Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmuje sektory: budynki użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, handlowo-usługowe (zarówno komunalne i inne, np. szkoły, przedszkola, żłobki, budynki urzędu administracji samorządowej i państwowej, kina, hotele, bursy, internaty i inne), budynki mieszkalne (komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, budownictwo indywidualne), oświetlenie uliczne, transport, przemysł.