Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
03.03.2016.
szkolenie_marzec_2016 2 marca 2016 r. w Żnińskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu gminy Żnin. Uczestników spotkania powitała pani Halina Rosiak - Zastępca Burmistrza Żnina, która omówiła szczegółowo scenariusz spotkania. W kolejnej części spotkania pani Anita Woźniak - przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa omówiła bloki tematyczne szkoleń adresowanych do przedstawicieli NGO, które zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie. Pan Piotr Lewandowski przedstawił prezentację na temat działalności mobilnych doradców oraz zaprosił do aktywnej współpracy. 
 
Nowelizacja ustaw
Sprawozdawczość NGO i księgowość

Podczas spotkania w Żnińskim Domu Kultury przeprowadzono również konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie uchwały powołującej Centrum Organizacji Pozarządowych. Po przedstawieniu podstawowych założeń uchwały oraz projektu statutu nowej jednostki zdecydowana większość osób obecnych na sali opowiedziała się za powstaniem Centrum.

Tego dnia  odbyło się także szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Żnin poświęcone nowelizacji trzech ustaw określających warunki ich funkcjonowania: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach. Szkolenie przeprowadziła pani Ewa Kwiesielewicz-Szyszka z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych “TŁOK”. Szkolenie zakończyło się sukcesem. Wzięło w nim udział około 40 osób reprezentujących stowarzyszenia, fundacje i kluby z naszej gminy.
 
Ze względu na wysokie zainteresowanie szkoleniem oraz aktywne uczestnictwo członków stowarzyszeń można spodziewać się, że nie jest to ostatnie szkolenie organizowane przez Wydział Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy. 

 

Zmieniony ( 03.03.2016. )