Ogłoszenie
13.06.2018.

o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin

Burmistrz Żnina ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości - lokali niemieszkalnych zlokalizowanych w budynku gospodarczym położonym w Żninie przy ulic Szpitalnej, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 590, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1Z/00017988/9, o powierzchni 0,1790 ha:

Nr lokalu

Powierzchnia lokalu

(w m2)

Udział w nieruchomości wspólnej

Cena wywoławcza do przetargu brutto (VAT zwolniony)

(w zł)

Wadium do przetargu

(w zł)

15

20,51

2051/61017

18.000,00

1.800,00

16

12,47

1247/61017

12.000,00

1.200,00

17

13,40

1340/61017

13.000,00

1.300,00

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość, na której położony jest budynek gospodarczy z przedmiotowymi lokalami znajduje się w Żninie przy ul. Szpitalnej - drodze klasy krajowej. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na tej samej nieruchomości zostały wyodrębnione i sprzedane na odrębną własność lokale mieszkalne. Przedmiotowe  lokale niemieszkalne składają się z następujących pomieszczeń:

Lokal nr 15 stanowią pomieszczenia niemieszkalne, zlokalizowane na parterze i poddaszu budynku gospodarczego na nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Szpitalnej 34. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń na parterze o powierzchni: 6,91 m2i 1,68 m2 oraz dwóch pomieszczeń na poddaszu budynku o powierzchni: 5,09 m2 i 20,63 m2.

Lokal nr 16 stanowi pomieszczenie garażowe położone na parterze budynku gospodarczego na nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Szpitalnej 34. Lokal składa się z jednego pomieszczenia garażowego.

Lokal nr 17 stanowi pomieszczenie garażowe położone na parterze budynku gospodarczego na nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Szpitalnej 34. Lokal składa się z jednego pomieszczenia garażowego.

Dla przedmiotowych lokali nie zostały założone odrębne księgi wieczyste.

Przeznaczenie nieruchomości: działka, na której są zlokalizowane przedmiotowe lokale położona jest na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części miasta Żnina, przyjętym przez Radę Miejską w Żninie Uchwałą Nr XVII/159/2012, z dnia 30 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 1000),  zgodnie z którym położona jest ona w konturze urbanistycznym 23 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomości wolne są od ciężarów, ograniczeń oraz hipotek.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 z późn. zm.) upłynął w dniu 3 maja 2018 r.

Przetargi, odrębnie na poszczególne lokale niemieszkalne, odbędą się w auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39 w następujących terminach: 

1.       Lokal nr 15 w dniu 19 lipca  2018 r. o godz. 900,

2.       Lokal nr 16 w dniu 19 lipca  2018 r. o godz. 930,

3.       Lokal nr 17 w dniu 19 lipca 2018 r. o godz. 1000

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1.       Wniesienie wadium,

2.       Okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim biorą udział w przetargu osobiści lub okazując pisemne pełnomocnictwo współmałżonka.

Wpłaty wadium w pieniądzu, w wysokości przypisanej danemu lokalowi niemieszkalnemu należy dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego w Żninie w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 16 lipca 2018 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żninie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 18), tel. 52 303 13 01 w. 160 lub 123.

BURMISTRZ

Robert Luchowski