Zaktualizowane kwoty opłaty za odpady komunalne od 1 lutego 2019 roku
08.01.2019.

Uchwałą Rady Miejskiej w Żninie nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat przyjęto nowe stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy Żnin od dnia 1 lutego 2019 roku.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się stosownie do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych stosownie do wielkości pojemnika na odpady zmieszane.

  1. Dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy opłata stanowi iloczyn ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki 9,50 zł miesięcznie w przypadku osób segregujących odpady komunalne oraz 31,00 zł miesięcznie w przypadku osób niesegregujących odpadów.
  2. Dla nieruchomości niezamieszkałych miesięczna opłata wynosiła będzie:
  1. W przypadku segregacji odpadów

19,50 zł - za pojemnik o pojemności 60 litrów;

 28,50 zł - za pojemnik o pojemności 120 litrów;

48,50 zł - za pojemnik o pojemności 240 litrów;

163,50 zł - za pojemnik o pojemności 1100 litrów;

551,50 zł - za pojemnik o pojemności 7000 litrów

  1. W przypadku braku segregacji odpadów:

33,00 zł - za pojemnik o pojemności 60 litrów;

 47,00 zł - za pojemnik o pojemności 120 litrów;

75,00 zł - za pojemnik o pojemności 240 litrów;

248,00 zł - za pojemnik o pojemności 1100 litrów;

835,00 zł - za pojemnik o pojemności 7000 litrów

  1. Dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe ustalona została zryczałtowana opłata roczna w wysokości 100 zł w przypadku segregacji odpadów oraz w wysokości 200 zł w przypadku braku segregacji odpadów.

Numery rachunków do wpłat pozostają niezmienione, opłaty należy dokonywać z góry, bez wezwania, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, a w przypadku ryczałtowej opłaty za odpady powstające na terenie nieruchomości na których zlokalizowane są domki letniskowe w terminie do dnia 30 kwietnia, roku którego opłata dotyczy.

Zgodnie z zapisem art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. 2018 r., poz. 1454/ właściciele nieruchomości zostaną poinformowani przez burmistrza stosownym pismem o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Zmieniony ( 08.01.2019. )