Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna
28.02.2019.
Na podstawie art. 701 kc Gmina Żnin ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinek w lasach stanowiących własność Gminy Żnin w ilości 1511,56 mp.

1. Przedmiot przetargu:
· 86,9  mp drewna rodzaju brzoza
· 1424,66 mp drewna rodzaju sosna
2. Na materiały przetargowe składają się
· Formularz oferty cenowej,
· Regulamin przetargu,
· Istotne warunki umowy
3. Materiały przetargowe dostępne są w Urzędzie Miejskim w Żninie w pokoju nr 41,
w godzinach pracy urzędu, w Biuletynie informacji publicznej Gminy Żnin oraz
na stronie Urzędu Miejskiego w Żninie.
4. Ustala się cenę wywoławczą, będącą jednocześnie ceną minimalną na 105 246,31 zł brutto.
5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 524,63 zł.
w terminie do 15 marca 2019 r. do godziny 12.00. Potwierdzenie wniesienia wadium stanowi element poprawnie złożonej oferty.
6. Termin składania oferty zgodnej z formularzem ustala się od 1 marca 2019 r. od godziny 7.30 do 15 marca 2019 r. do godziny 12 00.
7. Umowa sprzedaży przedstawiona zostanie w przeciągu 3 tyg. od ogłoszenia wyników.
8. Istotne warunki umowy dla niniejszego przetargu:
· Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje drewno opałowe pochodzące
z wycinki drzew z lasów gminnych stanowiących własność Gminy Żnin
· Drewno zakupione w wyniku przetargu należy odebrać własnym środkiem transportu z miejsc składowania wskazanych w §5 regulaminu przetargu
· Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy, na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez Sprzedającego oraz Kupującego.
· Po przekazaniu przedmiotu umowy wyłączna odpowiedzialność za drewno będące przedmiotem przetargu przechodzi na Kupującego
· Zapłaty, na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury, należy dokonać przelewem na rachunek Sprzedającego podany w fakturze VAT
· W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz warunki przetargu na sprzedaż drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Żnin, zawarte w regulaminie przetargu
· Wszystkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
9. Gmina Żnin zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania, którejkolwiek z ofert.

Regulamin przetargu i formularz oferty jest do pobrania: TUTAJ
Załącznik do regulaminu (zestawienie) do pobrania: TUTAJ