Centrum Sportów Wodnych w Żninie
13.02.2020.

wwww

W dniu 30 grudnia 2019 roku Gmina Żnin podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem plaży nad Jeziorem Żnińskim Małym” RPKP.06.05.00-04-0007/19-00

www1

Wartość ogółem projektu wynosi: 4 856 386,74 zł
Wkład UE (EFRR): 3 114 910,79 zł
Cel: Poprawa stanu i funkcjonalności infrastruktury w Gminie Żnin

Przedmiotem inwestycji jest realizacja nowego parterowego budynku Centrum Sportów Wodnych nad Jeziorem
Żnińskim Małym przy ul. Szkolnej 12 w Żninie wraz z zagospodarowaniem działki nr 849/1 (o pow. 0,36 ha), plaży miejskiej oraz utworzenie kąpieliska na działce. Projektowana inwestycja budowy planowana jest do realizacji w miejscu „starego“ budynku WOPR przeznaczonego do rozbiórki z uwagi na jego zły stan techniczny (m. in. zamknięcia, zagrzybienia, spękania itd.). Wykonano już stosowny projekt rozbiórki. Na działce 849/1 zaprojektowano nowy budynek usługowy Centrum Sportów Wodnych o funkcji aktywizacji sportowej, turystycznej i rekreacyjnej, a także związanej bezpośrednio z obsługą plaży miejskiej J. Żnińskiego Małego. Budynek zaprojektowano dokładnie w miejscu określonym przez MPZP. Powierzchnia użytkowa nowego budynku wyniesie 631 m2. Projektowane pomieszczenia obejmują:
• zespół aktywizacji turystyki wodnej,
• zespół przebieralniowo-toaletowy związany z obsługą plażowiczów,
• zespół magazynowy,
• zespół administracyjno-gospodarczy związany z budynkiem.
W ramach projektu zostanie zagospodarowana okolica budynku w obrębie działki. Powstanie m. in. miejsce dla
możliwego biwakowania wraz z miejscem na ognisko lub grilla, wewnętrzny parking dla 32 samochodów osobowych, zostanie przebudowany dojazd i chodniki, teren zyska nowe nasadzenia roślin.
Zostanie utworzone stałe kąpielisko wraz z plażą miejską.
W ramach projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie pomieszczeń, tj. meble, sprzęt ratowniczy, sprzęt multimedialny, wyposażenie kuchni, a także sprzęt turystyczny, sportowy i rekreacyjny wykorzystywany przez odwiedzających plażę.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,
Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu,
Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

www2

Zmieniony ( 13.02.2020. )