Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych
24.09.2020.
Burmistrz Żnina Zarządzeniem nr 189/2020 z dnia 24 września 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Żnin na lata 2019-2034”.
Konsultacje prowadzone na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ocenie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.1)) oraz uchwały nr XXVIII/289/2005 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 września
2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żnin
(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 112 poz. 1934).
 Konsultację odbędą się w terminie od dnia 25.09.2020 r. do dnia 16.10.2020 r. w formie zbierania uwag zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do Zarządzenia.
wysłanych pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin lub
pocztą elektroniczną na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem „konsultacje elektromobilność”.

Zapewniamy, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie konsultacji społecznych są anonimowe i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu poznania Państwa opinii na wskazany temat.
Serdecznie zapraszamy na konsultacje.

Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.
Formularz konsultacyjny TUTAJ
Strategia rozwoju elektromobilności w gminie Żnin TUTAJ