Projekt realizowany ze środków zewnętrznych
15.06.2021.
belka-logotypw-popr1
 
Gmina Żnin realizuje operację współfinansowaną ze środków zewnętrznych pt.:
Usunięcie trzcinowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin oraz działania informacyjne przeciwdziałające kłusownictwu.
 
W ramach realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: usunięcie trzcinowisk wraz z korzeniami z części brzegów Jeziora Żnińskiego Małego w miejscowości Żnin oraz zwiększenie społecznej świadomości problemu kłusownictwa poprzez druk ulotek informacyjnych.
 
Gmina Żnin otrzyma dofinansowanie w wysokości 35 731,00 zł (do 85% kosztów kwalifikowanych operacji).
 
Planowane zadanie polega  na odtworzeniu pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników  w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych. Planowane usunięcie trzcinowisk w północno-zachodniej części Jeziora Żnińskiego Małego ma za zadanie zwiększenie natlenienia wody, a tym samym stworzenie lepszych warunków bytowych dla organizmów żywych (zwierząt - ryb) zamieszkujących wskazany obszar. Jednocześnie usunięcie trzcinowisk odtworzy pierwotną linię brzegową oraz w znacznej mierze ograniczy zanieczyszczenia terenu odpadami komunalnymi.
 
Druga część zadania (wydruk ulotek informujących o działalności Straży Rybackiej Powiatu Żnińskiego) służy wspieraniu atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu