Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym grant - PPGR
25.10.2021.

logo

Gmina Żnin  zaprasza do składania zgłoszeń do udziału w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi, w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Projekt jest finansowany z funduszy europejskich. Wsparcie będzie można otrzymać w postaci:

a)     sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,

b)     ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego,

c)     usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub pełnoletni uczeń w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone jako iloczyn ilości dzieci z rodzin po PPGR i maksymalnej stawki za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej, tj. 3 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 PLN za zakup tabletu.

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Żnin, na podstawie zgłoszeń do udziału w projekcie złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało zlikwidowane obecnie PGR, oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz oprogramowania, które przekazane będą dzieciom i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, wyłącznie w wersji papierowej, wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Burmistrza Żnina (pok. 27) w Urzędzie Miejskim w Żninie, ul. 700-lecia 39, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 27 października 2021 r.

Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/uczniom na następujących warunkach:

przekazany na własność sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia,

sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem zostanie przekazany na okres nauki ucznia w szkole podstawowej/średniej,

pełnoletni uczeń, rodzic/opiekun prawny pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,

pełnoletni uczeń, rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Gminę Żnin oraz do składania co 6 m-cy oświadczeń o posiadaniu i bieżącej eksploatacji otrzymanego sprzętu.

Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu grantowego,

Zgłoszenie do udziału w projekcie,

Załącznik 1 - oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego,

Załącznik 2 - oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do niniejszego oświadczenia, (wymóg nieobligatoryjny).

Pytania dotyczące konkursu lub sposobu składania wniosku można zadawać mailowo lub dzwoniąc na infolinię.

Infolinia działa w godzinach 7:30-16:30 od poniedziałku do piątku: tel.:  +48 42 631 21 05, e-mail:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć