Innowacyjna edukacja

1_plakat_z775nin

Informacje ogólne
Projekt partnerski pt. „Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin” jest realizowany od 01.05.2019 r. do 31.07.2020 r. wspólnie przez EURO INNOWACJE SP. Z O.O. (Partner Wiodący) oraz GMINĘ ŻNIN (Partner).
Numer projektu
RPKP.10.02.02-04-0013/18
Program Operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa
10 „Innowacyjna edukacja”
Działanie
10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”
Poddziałanie
10.2.2 „Kształcenie ogólne”
Wartość projektu
1 227 805,44 zł
Wkład Funduszy Europejskich
1 043 634,62 zł
Cel projektu
Podniesienie kompetencji kluczowych 672 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych i TIK oraz podwyższenie kompetencji 50 nauczycieli w 5 szkołach osiągających słabe wyniki edukacyjne na obszarze gminy Żnin do 31.07.2020 r.
Zadania zaplanowane w projekcie:
1.    Wyposażenie pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych dla 5 szkół podstawowych w Gminie Żnin.
2.    Podniesienie kompetencji 50 nauczycieli z 5 szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Żnin.
3.    Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie TIK, przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz postaw i umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej: 672 uczniów z 5 szkół w Gminie Żnin.
4.    Pozaszkolne zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych 672 uczniów z 5 szkół podstawowych w Gminie Żnin.
Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie
•    605 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu
•    45 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu
•    5 szkół i placówek systemu oświaty będzie wykorzystywać sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych
•    5 szkół, w których pracownie przedmiotowe będą wykorzystywać doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych

 

Zmieniony ( 06.09.2019. )